Phụ lục 8. Trình thông dịch tập lệnh được hỗ trợ để Phòng chống thực thi

14 Tháng Hai, 2024

ID 220826

Phòng chống thực thi hỗ trợ các trình thông dịch tập lệnh sau:

 • AutoHotkey.exe
 • AutoHotkeyA32.exe
 • AutoHotkeyA64.exe
 • AutoHotkeyU32.exe
 • AutoHotkeyU64.exe
 • InstallUtil.exe
 • RegAsm.exe
 • RegSvcs.exe
 • autoit.exe
 • cmd.exe
 • control.exe
 • cscript.exe
 • hh.exe
 • mmc.exe
 • msbuild.exe
 • mshta.exe
 • msiexec.exe
 • perl.exe
 • powershell.exe
 • python.exe
 • reg.exe
 • regedit.exe
 • regedt32.exe
 • regsvr32.exe
 • ruby.exe
 • rubyw.exe
 • rundll32.exe
 • runlegacycplelevated.exe
 • wscript.exe
 • wwahost.exe

Phòng chống thực thi hỗ trợ làm việc với các ứng dụng Java trong môi trường thời gian chạy Java (các tiến trình java.exe và javaw.exe).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.