Đảm bảo rằng Kaspersky Security for Windows Server đã được gỡ bỏ thành công

8 Tháng Bảy, 2024

ID 237491

Đảm bảo rằng Kaspersky Security for Windows Server đã được gỡ bỏ hoàn toàn:

 • Thư mục %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security for Windows Server\ không tồn tại.
 • Các dịch vụ sau không hiện diện:
  • Kaspersky Security Service (KAVFS)
  • Kaspersky Security Management (KAVFSGT)
  • Kaspersky Security Exploit Prevention (KAVFSSLP)
  • Kaspersky Security Script Checker (KAVFSSCS)

  Bạn có thể kiểm tra các dịch vụ đang chạy trong Trình quản lý tác vụ hoặc bằng cách thực thi lệnh sc query (xem hình bên dưới).

 • Các trình điều khiển sau đây không hiện diện:
  • klam.sys
  • klflt.sys
  • klramdisk.sys
  • klelaml.sys
  • klfltdev.sys
  • klips.sys
  • klids.sys
  • klwtpee

  Bạn có thể kiểm tra các trình điều khiển được cài đặt trong thư mục C:\Windows\System32\drivers hoặc bằng cách thực thi lệnh sc query. Nếu thiếu một dịch vụ hoặc trình điều khiển thì bạn sẽ nhận được phản hồi sau đây:

  Đảm bảo các dịch vụ và trình điều khiển của Kaspersky Security for Windows Server đã được gỡ bỏ thành công

Nếu các tập tin ứng dụng hoặc trình điều khiển vẫn còn trên máy chủ, hãy xóa các tập tin liên quan theo cách thủ công. Nếu các dịch vụ Kaspersky Security for Windows Server vẫn đang chạy trên máy chủ, hãy dừng (sc stop) và xóa (sc delete) các dịch vụ theo cách thủ công. Để dừng trình điều khiển klam.sys, hãy sử dụng lệnh fltmc unload klam.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.