SERVERBINDINGDISABLE. Tắt bảo vệ kết nối máy chủ

14 Tháng Hai, 2024

ID 268098

Chạy tác vụ Bảo vệ kết nối Máy chủ quản trị, giúp xóa bỏ mật khẩu kết nối của máy tính với Máy chủ quản trị. Bằng cách này, tác vụ đó sẽ tắt chức năng bảo vệ kết nối Máy chủ quản trị.

Để thực thi lệnh này, Bảo vệ bằng mật khẩu phải được bật.

Cú pháp lệnh

avp.com SERVERBINDINGDISABLE [/password=<mật khẩu>]

Mật khẩu

 

/password=<mật khẩu>

Mật khẩu của tài khoản người dùng KLAdmin hoặc mật khẩu từ tác vụ Bảo vệ kết nối Máy chủ quản trị.

Nếu không chỉ định tham số này, Kaspersky Endpoint Security sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu ở dòng tiếp theo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.