Quản lý các quyền của ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 39278

Theo mặc định, hoạt động của ứng dụng được kiểm soát dựa trên các quyền ứng dụng được xác định cho nhóm tin tưởng cụ thể mà Kaspersky Endpoint Security đã gán cho ứng dụng khi nó khởi động lần đầu tiên. Nếu cần, bạn có thể chỉnh sửa các quyền của ứng dụng cho cả một nhóm tin tưởng, cho một ứng dụng riêng lẻ, hoặc một nhóm các ứng dụng trong một nhóm tin tưởng.

Các quyền của ứng dụng được quy định theo cách thủ công có mức độ ưu tiên cao hơn các quyền của ứng dụng đã được quy định cho một nhóm tin tưởng. Nói cách khác, nếu các quyền ứng dụng được quy định theo cách thủ công khác với các quyền ứng dụng được quy định cho một nhóm tin tưởng, thì thành phần Phòng chống xâm nhập máy chủ sẽ kiểm soát hoạt động của ứng dụng theo các quyền ứng dụng được quy định theo cách thủ công.

Những quy tắc mà bạn tạo cho các ứng dụng được các ứng dụng con kế thừa. Ví dụ: nếu bạn từ chối tất cả hoạt động mạng đối với cmd.exe thì tất cả hoạt động mạng cũng sẽ bị từ chối đối với notepad.exe nếu nó được khởi chạy bằng cmd.exe. Khi một ứng dụng không phải là ứng dụng con của ứng dụng khởi chạy nó, các quy tắc sẽ không được kế thừa.

Cách thay đổi quyền ứng dụng trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách thay đổi quyền ứng dụng trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách thay đổi quyền ứng dụng trong giao diện ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.