Phụ lục 4. Các loại tập tin cho bộ lọc đính kèm Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử

8 Tháng Bảy, 2024

ID 39921

Lưu ý rằng định dạng thực tế của một tập tin có thể không khớp với phần mở rộng của tên tập tin đó.

Nếu bạn bật tính năng lọc tập tập tin đính kèm email, thành phần Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử có thể đổi tên hoặc xóa các tập tin có các phần mở rộng sau:

com – tập tin thực thi của một ứng dụng nhỏ hơn hoặc bằng 64 KB

exe – tập tin thực thi hoặc tập nén tự trích xuất

sys – tập tin hệ thống Microsoft Windows

prg – văn bản chương trình cho dBase, Clipper hoặc Microsoft Visual FoxPro®, hay một chương trình WAVmaker

bin – tập tin nhị phân

bat – tập tin xử lý theo lô

cmd – tập tin lệnh cho Microsoft Windows NT (tương đương tập tin bat cho DOS), OS/2

dpl – thư viện nén của Borland Delphi

dll – thư viện liên kết động

scr – màn hình khởi động của Microsoft Windows

cpl – mô-đun control panel của Microsoft Windows

ocx – đối tượng Microsoft OLE (Liên kết và Nhúng Đối tượng)

tsp – chương trình đang chạy trong chế độ chia thời gian

drv – trình điều khiển thiết bị

vxd – trình điều khiển thiết bị ảo Microsoft Windows

pif – tập tin thông tin chương trình

lnk – tập tin liên kết Microsoft Windows

reg – tập tin khóa registry hệ thống Microsoft Windows

ini – tập tin thiết lập có chứa dữ liệu thiết lập cho Microsoft Windows, Windows NT, và một số ứng dụng khác

cla – lớp Java

vbs – kịch bản Visual Basic®

vbe – phần mở rộng video BIOS

js, jse – mã nguồn JavaScript

htm – tài liệu siêu văn bản

htt – đầu đề siêu văn bản Microsoft Windows

hta – chương trình siêu văn bản cho Microsoft Internet Explorer®

asp – kịch bản Active Server Pages

chm – tập tin HTML đã biên dịch

pht – tập tin HTML có tích hợp kịch bản PHP

php – kịch bản được tích hợp vào tập tin HTML

wsh – tập tin Microsoft Windows Script Host

wsf – kịch bản Microsoft Windows

the – tập tin hình nền màn hình làm việc cho Microsoft Windows 95

hlp – tập tin Trợ giúp Win

msg – email Microsoft Mail

plg – email

mbx – email Microsoft Office Outlook được lưu

doc* – tài liệu Microsoft Office Word, ví dụ: doc cho tài liệu Microsoft Office Word, docx cho tài liệu Microsoft Office Word 2007 với hỗ trợ XML, và docm cho tài liệu Microsoft Office Word 2007 với hỗ trợ macro

dot* – mẫu tài liệu Microsoft Office Word, ví dụ như: dot cho mẫu tài liệu Microsoft Office Word, dotx cho mẫu tài liệu Microsoft Office Word 2007, dotm cho mẫu tài liệu Microsoft Office Word 2007 với hỗ trợ macro

fpm – tập tin bắt đầu cho chương trình cơ sở dữ liệu, Microsoft Visual FoxPro

rtf – tài liệu Văn bản Giàu Tính chất

shs – phân mảnh Windows Shell Scrap Object Handler

dwg – cơ sở dữ liệu vẽ AutoCAD®

msi – gói Microsoft Windows Installer

otm – dự án VBA cho Microsoft Office Outlook

pdf – tài liệu Adobe Acrobat

swf – đối tượng đóng gói Shockwave® Flash

jpg, jpeg – định dạng đồ họa hình ảnh được nén

emf – tập tin định dạng Enhanced Metafile;

ico – tập tin biểu tượng đối tượng

ov? – tập tin thực thi của Microsoft Office Word

xl* – tài liệu và tập tin Microsoft Office Excel, ví dụ như: xla, phần mở rộng cho Microsoft Office Excel, xlc cho biểu đồ, xlt cho mẫu tài liệu, xlsx cho sổ làm việc Microsoft Office Excel 2007, xltm cho sổ làm việc Microsoft Office Excel 2007 với hỗ trợ macro, xlsb cho sổ làm việc Microsoft Office Excel 2007 trong định dạng nhị phân (phi XML), xltx cho mẫu Microsoft Office Excel 2007, xlsm cho mẫu Microsoft Office Excel 2007 với hỗ trợ macro, và xlam cho tiện ích Microsoft Office Excel 2007 với hỗ trợ macro

pp* – tài liệu và tập tin Microsoft Office PowerPoint®, ví dụ như: pps cho các trang Microsoft Office PowerPoint slides, ppt cho thuyết trình, pptx cho thuyết trình Microsoft Office PowerPoint 2007, pptm cho thuyết trình Microsoft Office PowerPoint 2007 với hỗ trợ macro, potx cho mẫu thuyết trình Microsoft Office PowerPoint 2007, potm cho mẫu thuyết trình Microsoft Office PowerPoint 2007 với hỗ trợ macro, ppsx cho slideshow Microsoft Office PowerPoint 2007, ppsm cho slideshow Microsoft Office PowerPoint 2007 với hỗ trợ macro, và ppam cho tiện ích Microsoft Office PowerPoint 2007 với hỗ trợ macro

md* – tài liệu và tập tin Microsoft Office Access®, ví dụ như: mda cho nhóm làm việc Microsoft Office Access và mdb cho cơ sở dữ liệu

sldx – một trang Microsoft PowerPoint 2007

sldm – một trang Microsoft PowerPoint 2007 với hỗ trợ macro

thmx – một chủ đề Microsoft Office 2007

 

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.