Giới thiệu về Bảo vệ thông minh trong VPN

24 Tháng Tám, 2023

ID 143085

Công nghệ Bảo vệ thông minh sẽ đề nghị bật một kết nối bảo mật khi bạn kết nối đến internet qua một mạng Wi-Fi không bảo mật hoặc mở các website và ứng dụng mà ở đó bạn có thể nhập dữ liệu bí mật.

Ví dụ: Khi bạn mở một website thuộc danh mục Ngân hàng, ứng dụng sẽ nhắc bạn bật kết nối bảo mật để có thể thực hiện các giao dịch tài chính một cách an toàn.

Bạn có thể cấu hình các quy tắc để tự động kích hoạt một kết nối bảo mật cho các mạng, website và ứng dụng mà bạn thường xuyên sử dụng.

Bạn phải bật tính năng hỗ trợ tiếp cận cho ứng dụng Kaspersky để sử dụng chức năng này.

Làm thế nào để bật hỗ trợ tiếp cận

Nếu không có kết nối internet trong một mạng Wi-Fi không bảo mật, một kết nối bảo mật sẽ không được bật tự động hoặc ứng dụng sẽ không đề nghị bật một kết nối bảo mật. Ứng dụng sẽ thông báo với bạn rằng không có kết nối internet trong mạng Wi-Fi không bảo mật này.

Cho phép ứng dụng Kaspersky gửi thông báo cho bạn. Nếu không, ứng dụng sẽ không thể cảnh báo cũng như đề nghị thiết lập kết nối bảo mật cho bạn. Để biết thông tin về cách định cấu hình thông báo, vui lòng tham khảo tài liệu dành riêng cho hệ điều hành của bạn.

Trên Android 9-14, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền truy cập địa điểm thiết bị của bạn để tìm thông tin về mạng Wi-Fi (SSID và BSSID). Ứng dụng sử dụng dữ liệu này để kiểm tra các mạng Wi-Fi và bật VPN, xác định mạng Wi-Fi gia đình của bạn và thông báo với bạn về các thiết bị được kết nối. Ứng dụng không sử dụng dữ liệu nhận được để theo dõi địa điểm của thiết bị.

Nếu không có quyền truy cập vào địa điểm của bạn, các tính năng Kết nối bảo mật và Giám sát ngôi nhà thông minh sẽ không hoạt động như thiết kế.

Ứng dụng Kaspersky không có quyền truy cập vào dữ liệu GPS và không theo dõi vị trí thực của bạn. Chỉ cần được cấp quyền để nhận thông tin về mạng Wi-Fi (SSID, BSSID).

Để cho phép ứng dụng truy cập địa điểm của thiết bị, đảm bảo rằng việc sử dụng địa điểm cho thiết bị được bật và sau đó cấp quyền truy cập vào địa điểm – cụ thể là cho ứng dụng Kaspersky. Trên một số thiết bị, bạn có thể cần cấp quyền truy cập một cách thủ công.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.