Thông tin về Tài khoản My Kaspersky

1 Tháng Tư, 2021

ID 101735

Bạn cần một tài khoản My Kaspersky để đăng nhập vào website My Kaspersky cũng như sử dụng website này và một số ứng dụng nhất định của Kaspersky.

Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo nó trên website My Kaspersky hoặc qua các ứng dụng tương thích với website. Bạn cũng có thể sử dụng các tài khoản được sử dụng trên các tài nguyên Kaspersky khác để đăng nhập vào website.

Khi tạo một tài khoản, bạn phải nhập một địa chỉ email hợp lệ và thiết lập một mật khẫu. Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, một số, một chữ hoa và một chữ thường. Không được sử dụng dấu cách.

Nếu mật khẫu quá yếu hoặc phổ biến, tài khoản sẽ không được tạo.

Sau khi tài khoản đã được tạo, bạn sẽ nhận một thư điện tử chứa liên kết để kích hoạt tài khoản của mình.

Vui lòng kích hoạt tài khoản của bạn sử dụng liên kết trong email.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.