Thông tin về đăng ký

1 Tháng Tư, 2021

ID 71345

Một gói đăng ký Kaspersky Internet Security thiết lập sử dụng ứng dụng trong phạm vi các thiết lập đã chọn (ngày hết hạn và số lượng thiết bị được bảo vệ). Bạn có thể đặt một thuê bao cho Kaspersky Internet Security từ một nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ, từ nhà cung cấp Internet của bạn). Bạn có thể tạm dừng hoặc tiếp tục đăng kư của bạn, làm mới nó trong chế độ tự động, hoặc hủy bỏ nó. Bạn có thể quản lư các thuê bao của bạn thông qua tủ cá nhân của bạn trên website của nhà cung cấp dịch vụ.

Nhà cung cấp có thể cung cấp 2 loại đăng ký cho Kaspersky Internet Security: đăng ký cập nhật, đăng ký cập nhật và bảo vệ.

Thuê bao có thể được hạn chế (ví dụ, một năm) hoặc không giới hạn (không có ngày hết hạn). Tiếp tục sử dụng Kaspersky Internet Security sau khi các thuê bao hạn chế hết hạn, bạn nên làm mới nó. Thuê bao không giới hạn được gia hạn tự động cung cấp một khoản thanh toán trước cho nhà cung cấp dịch vụ đă kịp thời.

Khi hết hạn đăng ký có giới hạn, bạn sẽ được cung cấp thời gian gia hạn để gia hạn đăng ký. Chức năng của ứng dụng không thay đổi trong khoảng thời gian này.

Nếu các thuê bao không được gia hạn khi thời gian đặc quyền hết hạn, Kaspersky Internet Security sẽ ngừng cập nhật các cơ sở dữ liệu ứng dụng (trong trường hợp thuê bao để cập nhật), ngừng tương tác với Kaspersky Security Network cũng như ngừng bảo vệ máy tính và ngừng chạy các nhiệm vụ quét (trong trường hợp thuê bao để cập nhật và bảo vệ).

Để sử dụng Kaspersky Internet Security dưới thuê bao, áp dụng các mă kích hoạt nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ. Trong một số trường hợp, một mă kích hoạt có thể được tải về và áp dụng tự động. Khi sử dụng ứng dụng theo gói đăng ký, bạn không thể áp dụng một mã kích hoạt khác để gia hạn giấy phép của mình. Bạn chỉ có thể áp dụng một mã kích hoạt khác khi thời hạn của gói đăng ký đã kết thúc.

Nếu bạn đang sử dụng Kaspersky Internet Security theo một giấy phép có hiệu lực khi bạn đăng ký gói đăng ký của mình, Kaspersky Internet Security sẽ được sử dụng theo gói đăng ký đó sau khi được đăng ký. Mă kích hoạt mà bạn đă sử dụng để kích hoạt các ứng dụng có thể được áp dụng trên một máy tính khác.

Để hủy đăng ký, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ từ người mà bạn đă mua Kaspersky Internet Security.

Tùy thuộc vào nhà cung cấp gói đăng ký, nhóm tùy chọn quản lý gói đăng ký có thể khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể không được cung cấp một thời gian ân hạn trong thời gian đó bạn có thể gia hạn thuê bao.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.