Làm thế nào để thiết lập an toàn tài chính cho website cụ thể

1 Tháng Tư, 2021

ID 82231

Để thiết lập an toàn tài chính cho website cụ thể:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn nút An toàn giao dịch tài chính.

  Cửa sổ An toàn giao dịch tài chính mở ra. Nếu bạn đang mở cửa sổ này lần đầu tiên, Kaspersky Internet Security sẽ đề nghị được giới thiệu với bạn về hoạt động của An toàn giao dịch tài chính. Bạn có thể bỏ qua phần giới thiệu thông tin này.

 3. Nhấn vào liên kết Thêm website vào An toàn giao dịch tài chính để mở ra các trường để thêm thông tin website.
 4. Trong trường Website cho An toàn giao dịch tài chính, nhập địa chỉ của trang web mà bạn muốn mở trong Trình duyệt được bảo vệ.

  Một địa chỉ website phải theo sau một tiền tố cho giao thức HTTPS (ví dụ như https://example.com), được sử dụng bởi Trình duyệt được bảo vệ ở chế độ mặc định.

 5. Chọn hành động mà bạn muốn được bảo vệ trình duyệt để thực hiện khi bạn mở website:
  • Nếu bạn muốn website mở ra trong Trình duyệt được bảo vệ mỗi lần bạn truy cập trang web đó, chọn Chạy Trình duyệt được bảo vệ.
  • Nếu bạn muốn Kaspersky Internet Security nhắc bạn thực hiện hành động khi website được mở, hãy chọn Hỏi người dùng.
  • Nếu bạn muốn tắt An toàn giao dịch tài chính đối với website, chọn Không chạy Trình duyệt được bảo vệ.
 6. Nhấn vào liên kết Thêm mô tả để mở ra trường Mô tả và nhập vào tên hoặc mô tả cho website này.
 7. Nhấn vào nút Thêm.

Website đó sẽ được hiển thị trong danh sách.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.