Bước 1. Tỉm kiếm một phân bản mới của ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 127346

Trước khi cài đặt, Trình hướng dẫn cài đặt sẽ kiểm tra các máy chủ cập nhật của Kaspersky tìm một phiên bản mới hơn của Kaspersky VPN Secure Connection.

Nếu Trình hướng dẫn cài đặt không phát hiện một phiên bản mới nào của ứng dụng trên các máy chủ cập nhật của Kaspersky, nó sẽ bắt đầu cài đặt phiên bản hiện tại.

Nếu Trình hướng dẫn cài đặt phát hiện phiên bản mới hơn của Kaspersky VPN Secure Connection trên máy chủ cập nhật của Kaspersky, bạn sẽ được nhắc tải về và cài đặt phiên bản mới hơn vào máy tính của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.