Quản lý giấy phép

4 Tháng Tư, 2023

ID 95218

Mục này cung cấp thông tin về quản lý giấy phép cho các ứng dụng Kaspersky trên Bảng điều khiển quản lý.

Trong phần này

Thông tin về quản trị viên giấy phép

Thông tin về thời hạn giấy phép được tự động bắt đầu

Làm thế nào để sử dụng giấy phép trên thiết bị của bạn

Làm thế nào để gửi giấy phép đến một thiết bị được kết nối

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.