Thông báo thương hiệu

4 Tháng Tư, 2023

ID 97345

Các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Google, Google Drive, Google Chrome, Google Play, Google Maps, YouTube và Android là các thương hiệu của Google LLC.

Linux là thương hiệu có đăng ký của Linus Torvalds tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Windows Phone, Outlook, Internet Explorer, Microsoft Edge, Bing, Skype là các thương hiệu của nhóm các công ty của Microsoft.

Apple, iPad, iPhone, iTunes, MacBook, Mac, macOS, QuickTime, Safari, Finder, App Store là các thương hiệu của Apple Inc.

Cisco, Cisco Systems, IOS, Flipshare là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Cisco Systems, Inc. và/hoặc các chi nhánh của họ tại Hoa Kỳ và ở các quốc gia nhất định khác.

Mozilla, Firefox là các thương hiệu của Mozilla Foundation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

JavaScript là thương hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của hãng.

Amazon là thương hiệu của Amazon.com, Inc. hoặc các chi nhánh của hãng.

Dropbox là thương hiệu của Dropbox, Inc.

LinkedIn là một thương hiệu hoặc thương hiệu có đăng ký của LinkedIn Corporation và các chi nhánh của họ tại Hoa Kỳ và/hoặc một số quốc gia nhất định khác.

BitTorrent là một thương hiệu của BitTorrent, Inc.

ABBYY Lingvo là một thương hiệu của ABBYY Software, Ltd.

SAMSUNG là thương hiệu của SAMSUNG tại Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác.

Digital River là thương hiệu đã đăng ký của Digital River, Inc.

OpenVPN là thương hiệu đã đăng ký của OpenVPN, Inc.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.