Thông tin về đăng ký

12 Tháng Mười, 2023

ID 71345

Gói đăng ký sẽ quyết định thiết lập khả năng sử dụng ứng dụng của bạn (ngày hết hạn của gói đăng ký và số lượng các thiết bị được bảo vệ).

Bạn có thể đăng ký từ một nhà cung cấp dịch vụ (ví dụ như nhà cung cấp Internet của bạn). Bạn có thể tạm dừng hoặc tiếp tục đăng kư của bạn, làm mới nó trong chế độ tự động, hoặc hủy bỏ nó. Bạn có thể quản lý gói đăng ký của mình trong tài khoản trên website của nhà cung cấp dịch vụ mà bạn đã đăng ký. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, nhóm tùy chọn quản lý gói đăng ký có thể khác nhau.

Để kích hoạt gói đăng ký trên thiết bị của bạn, hãy áp dụng mã kích hoạt nhận được từ các nhà cung cấp dịch vụ. Trong một số trường hợp, một mă kích hoạt có thể được tải về và áp dụng tự động.

Nếu một giấy phép khác đã hoạt động trong ứng dụng khi bạn nhận được gói đăng ký từ nhà cung cấp dịch vụ, thì ứng dụng sẽ được sử dụng với gói đăng ký từ nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể sử dụng giấy phép hiện tại trên một thiết bị khác cho đến khi hết hạn.

Gói đăng ký có thể không bị giới hạn (không có ngày hết hạn) hoặc bị giới hạn (ví dụ: cho một năm). Thuê bao không giới hạn được gia hạn tự động cung cấp một khoản thanh toán trước cho nhà cung cấp dịch vụ đă kịp thời. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi hết hạn gói đăng ký bị giới hạn, bạn nên gia hạn gói đăng ký đó.

Khi sử dụng ứng dụng với gói đăng ký có được từ nhà cung cấp dịch vụ, bạn không thể thêm mã kích hoạt dự trữ để tiếp tục sử dụng gói đăng ký.

Nếu bạn không gia hạn gói đăng ký hoặc nhà cung cấp dịch vụ không thể gia hạn tự động gói đăng ký của bạn, thì khi hết hạn, bạn có thể được ân hạn một khoảng thời gian để gia hạn gói đăng ký; chức năng của ứng dụng vẫn khả dụng trong thời gian ân hạn. Ứng dụng có thể chuyển sang chế độ hạn chế chức năng khi hết thời gian ân hạn. Nếu nhà cung cấp dịch vụ không cung cấp thời gian ân hạn hoặc chế độ hạn chế tính năng, thì tất cả chức năng của ứng dụng sẽ ngừng khả dụng khi gói đăng ký hết hạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.