Sử dụng ứng dụng từ dấu nhắc lệnh

12 Tháng Mười, 2023

ID 83989

Bạn có thể làm việc với Kaspersky Small Office Security từ dòng lệnh.

Cú pháp dấu nhắc lệnh:

avp.com <command> [settings]

Để xem trợ giúp về cú pháp dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau đây:

avp.com [ /? | HELP ]

Lệnh này cho phép bạn truy xuất toàn bộ danh sách lệnh khả dụng để quản lý Kaspersky Small Office Security từ dòng lệnh.

Để yêu cầu trợ giúp về cú pháp của một lệnh cụ thể, bạn có thể nhập một trong các lệnh sau đây:

avp.com <command> /?

avp.com HELP <command>

Tại dấu nhắc lệnh, bạn có thể tham chiếu ứng dụng từ thư mục cài đặt ứng dụng hoặc bằng cách chỉ định đường dẫn đầy đủ tới avp.com.

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng nhật ký sự kiện ứng dụng (tạo tập tin dấu vết) từ dấu nhắc lệnh nếu trước đó bạn đã thiết lập một mật khẩu để bảo vệ quyền truy cập đến tính năng quản lý Kaspersky Small Office Security trong cửa sổ thiết lập ứng dụng.

Nếu bạn chưa thiết lập một mật khẩu trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, bạn không thể tạo một mật khẩu và bật nhật ký sự kiện từ dấu nhắc lệnh.

Một số lệnh chỉ có thể thực hiện được bằng tài khoản của quản trị viên.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.