Sử dụng dữ liệu cho lần sau

29 Tháng Tám, 2019

ID 43540

Trong bước này, bạn có thể chỉ định các dữ liệu được sử dụng bởi các ứng dụng mà bạn muốn giữ lại để sử dụng thêm trong khi cài đặt tiếp theo của ứng dụng (ví dụ, khi cài đặt một phiên bản mới hơn của ứng dụng).

Bạn có thể lưu lại các dữ liệu sau:

  • Thông tin giấy phép một tập hợp các dữ liệu là những quy tắc ra sự cần thiết để kích hoạt các ứng dụng mới bằng cách cho phép bạn sử dụng theo giấy phép hiện tại, trừ khi giấy phép hết hạn trước khi bạn bắt đầu cài đặt.
  • Các tập tin cách ly là những tập tin được quét bởi các ứng dụng và chuyển đến cách ly.

    Sau khi Kaspersky Small Office Security được xóa khỏi máy tính, cách ly các tập tin trở thành vô hiệu. Bạn nên cài đặt Kaspersky Small Office Security để xử lý các tập tin.

  • Thiết lập hoạt động cho ứng dụng là những giá trị của các thiết lập ứng dụng được lựa chọn trong cấu hình.

    Bạn cũng có thể xuất cấu hình bảo vệ tại dấu nhắc lệnh bằng cách sử dụng lệnh sau đây: avp.com EXPORT <tên tập tin>.

  • Dữ liệu iChecker là các tập tin chứa thông tin về những đối tượng đã được quét với công nghệ iChecker.
  • Cơ sở dữ liệu Chống thư rác là các cơ sở dữ liệu chứa mẫu tin nhắn rác do người sử dụng bổ sung.
  • Mã hóa dữ liệu nghĩa là các tập tin được đặt trong kho dữ liệu để lưu trữ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.