Innlevering av data under lisensavtalen for sluttbrukere utenfor territoriet til EU

16. september 2019

ID 144976

Denne delen inneholder informasjon om spesifikk data som gis til Kaspersky hvis du har installert programversjonen som ikke er ment for bruk i EU.

Du samtykker i å sende inn følgende informasjon automatisk til AO Kaspersky Lab via den installerte programvaren (heretter kalt «programvaren»), og at rettighetene til denne informasjonen tilhører AO Kaspersky Lab (heretter kalt «Kaspersky» eller «rettighetshaveren») for å forbedre sanntidsbeskyttelsens kvalitet og generere mest mulig egnede tilbud om informasjon og reklame, forbedre programvarens funksjon og fremskynde påvisning og korreksjon av feil forbundet med mekanismene for installasjon, fjerning og oppdatering av programvaren og holde oversikt over antall brukere:

 • Informasjon om kontrollsummene for filer som behandles (MD5 og SHA256), antall filkjøringer og filformatet, ID-en til versjonen til programvarens konfigurasjoner, informasjonen som kreves for å fastslå ryktet til en URL-adresse (URL-adressen du spør om ryktet til), fastslå ryktet til en URL-adresse (inkludert URL-adressen du spør om ryktet til, tilkoblingsprotokollens ID og hvilken port som ble brukt), den fulle versjonen og typen program som ble brukt, den unike programinstallasjons-IDen, informasjon om typene trusler som ble funnet, den oppdagede trusselens ID i trusseldatabasen, informasjon om hva slags trusler som ble oppdaget, den oppdagede trusselens ID i databasen, trusselens navn i henhold til rettighetsinnehaverens klassifikasjon, ID-en til skanneoppgaven som oppdaget trusselen samt informasjon om benyttede digitale sertifikater og informasjonen som kreves for å verifisere sertifikatenes ekthet, kontrollsummene (SHA256) til sertifikatet det skannede objektet ble signert med, og den offentlige sertifikatnøkkelen, autentiseringstypens ID ved tilkobling til det trådløse nettverket, kontrollsummene (SHA256) mottatt under bruk av PC-ens unike ID, den unike ID-en til programvarens installasjon på datamaskinen, det trådløse nettverkets navn og tilgangspunktets MAC-adresse, listen over tilgjengelige trådløse nettverk på tidspunktet da dataene ble sendt, domenenavnet og kontrollsummen (SHA256) til banen fra Internett-leverandørens URL-adresse, verdiene til sikkerhetsinnstillingene og WPS-tilgangspunktene (Wi-Fi Protected Setup). Data om andre tekniske spesifikasjoner for den anvendte gjenkjenningsteknologien, indikatoren for om den installerte programvaren er koblet til My Kaspersky, listen over enheter som støtter UPnP-protokollen (produsent, navn, modell (hvis informasjonen er tilgjengelig), datoen for siste tilkobling, datoen da statistikk ble mottatt fra My Kaspersky, navnet på Wi-Fi-nettverket (SSID) som datamaskinen er koblet til når data overføres, kontrollsummene (MD5 og SHA256) for tilgangspunktets MAC-adresse (BSSID), kontrollsummene (MD5 og SHA256) for tilgangspunktets MAC-adresse (BSSID) med modifikatoren, gruppen av WPS-parameterstrukturer fra tilgangspunkter med aktivert teknologi (kontrollsummen for enhetsnavn, modellnummer, modellbetegnelse og produsent), verdiene for DHCP-innstillinger (strukturen i kontrollsummer (SHA256) med modifikatoren fra IPv4-adresser og maske mottatt over DHCP etter tilkobling til Wi-Fi-nettverket, kontrollsummene for Gateway Local IP, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP og subnettmaske), verdiene for DHCP IPv6-innstillinger (strukturen i kontrollsummer (SHA256) med modifikatoren fra IPv6-adresser og masker mottatt via DHCP etter tilkobling til Wi-Fi-nettverket, kontrollsummene for Gateway Local IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6 og undernettmasken), listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, informasjon om de syv nettverkene med best signal, og typene autentisering og kryptering.
 • Informasjon om kontrollsummene (MD5 og SHA256) for filer som blir behandlet, deres pakker (hvis filene var pakket), filenes kildebeholder (hvis tilgjengelig), størrelsen på filbeholderne, informasjon som trengs for å bestemme en webadresses omdømme (URL-adressen hvis omdømme forespørres, ID-en for tilkoblingsprotokollen og det benyttede portnummeret), fullstendig versjon, ID og type benyttet programvare, den digitale ID-en til bygget i byggetilpasningssystemet, navnet på den skannede filen eller det skannede arkivet, hvis filen var pakket, filens (eller arkivet) fullstendige bane, ikke inkludert selve filnavnet, navnet på trusselen i henhold til rettighetshaverens klassifisering, øvrige tekniske spesifikasjoner for den anvendte skanneteknologien, FNew service-svar sendt til brukeren (en gruppe kontrollsummer (MD5) av mønstre beregnet for filen, typen mønstre, versjoner av databaser og konsolidatorresultat), status for skanneoppgaven, indikator for om den installerte programvaren er koblet til My Kaspersky, ID-en utstedt av passordlagringstjenesten når brukeren autentiseres, listen over unike ID-er for annonsemeldinger, kontrollsummer for programnavnene, antatt botnet IP-adresse, URL eller del av den fra koblingen til nettverksressursen som krever at brukeren utfører bestemte handlinger for å få tilgang til Internett (for eksempel ved tilkobling til et gratis trådløst nettverk på en kafé e.l.); URL-adressen etter domenenavnet gis som en kontrollsum.
 • Informasjon om datamaskinen (ID og type), benyttet programvare og dens innstillinger, bithastighet, type, revisjon, versjon, oppdateringspakkenummer for operativsystemet (heretter “OS”) installert på datamaskinen, informasjon om inkompatibel programvare, hvis brukeren godkjente Erklæring for Kaspersky Security Network, brukerens unike ID for rettighetshaverens tjenester, type, versjon, lokaliserings-ID for den installerte programvaren i samsvar med internasjonale standarder for språkkoder ISO 639-1 og ISO 639- 2, forrige språklokalisering, alfabetkoden for den installerte programvarens lokaliseringsspråk i samsvar med internasjonal standard ISO 15924, landkoden i samsvar med internasjonal standard ISO 3166-1 Alpha-2, programvarens tilpasningskode, ID-en som svarer til programvarens fullstendige navn, programvarens driftsmodus, ID-er for programmer som kan aktiveres på brukerens datamaskin, en liste over programmer som er kompatible med gjeldende programvare, den integrerte programvarens sikkerhetsstatus, beskyttelseskomponentstatus, informasjon om den benyttede lisensen (status, lisenstype (hvis programvaren er aktivert), ID for den aktive lisensen, gyldighetsperiode, antall dager som har gått siden lisensen trådte i kraft, antall dager til lisensen utløper, antall dager som har gått siden lisensen var utløpt, en indikator for programvareaktivering ved bruk av Activation Service 1.0, nøkkelen dersom programvaren ble aktivert med en nøkkel i gammelt format eller ved hjelp av en aktiveringskode fra Activation Service 1.0, ID for sekvensen av benyttede lisenser, bestillingsnummeret som den nåværende lisensen ble utstedt under, ID for prislisteelementet som den nåværende lisensen ble utstedt under, lisensavtalens (for sluttbrukere) type og versjon, en indikator på om brukeren godtar betingelsene i lisensavtalen for sluttbrukere, tidspunktet da aksept av lisensavtalen for sluttbrukere ble kansellert, abonnementets type og nåværende status, årsaken til den nåværende statusen eller endringen i abonnementsstatusen, abonnementets utløpsdato, den tegnbaserte ID-en til elementet i programvarens brukergrensesnitt der brukeren bestemte seg for å kjøpe programvaren, den indekserte gruppen av heltall og strenger som brukes av tjenesteleverandøren til å overføre ytterligere informasjon, ID-en til informasjonsskjemaet som brukes av tjenesteleverandøren, listen over ignorerte problemer, en indikator for endringer som er gjort til informasjon om lisensbruk for fortrolighetsformål, og en rekke programvarefunksjoner. Det vil også være informasjon om innholdet, kontrollsummen (SHA1) og typen sertifikat, verdien av Redirect Service-parameteren, ID-ene til brukerens datamaskin (PCID, kontrollsum fra maskin-ID, Windows SID, Windows krypto GUID), USB-enhetens klasse (modell), produsent, navn (hvis informasjonen er tilgjengelig), datoen for siste tilkobling, kontrollsummer for e-postmeldinger, versjon av protokollen for interaksjon med URL-sjekktjenesten, det forrige settet av data for en URL-omdømmespørring og settet med nettadresser for søk i KSN.
 • Informasjon om maskinvare installert på datamaskinen, inkludert informasjon om produsent, ID, harddiskens (HDD) modell og kapasitet, det fysiske og virtuelle minnets størrelse, RAM-produsenten, hovedkortets produsent og modell, BIOS-programmets produsent og modell, den installerte prosessorens modell og antall kjerner, videokortets produsent og modell og størrelsen på video-RAM, nettverkadapterens produsent og type, nettverkadapterens dataoverføringshastighet, monitorens produsent og navn, datamaskinens produsent og modell, PC-kabinettets produsent, modell og type, samt batteriindikatoren. Informasjon om enheter koblet til maskinen: enhetens klasse/modell, enhetens produsent og navn, unike ID og datoen da enheten sist ble koblet til datamaskinen. Informasjon om enheter som støtter UPnP-protokollen, produsentens navn, enhetens modell og navn samt datoen enheten sist ble tilkoblet. Informasjon om systembelastningen, ledig og brukt minne samt ledig diskplass.
 • Informasjon om alle installerte programmer, det installerte programmets versjon og navn, versjonene til de installerte oppdateringene, navnet på utgiveren, installasjonsdatoen og den fullstendige banen til installasjonsmappen på datamaskinen og konfigurasjonen (innstillingene) til programmer og nettlesere.
 • Datamaskinens navn i nettverket (lokalt navn og domenenavn), regionale OS-innstillinger (informasjon om tidssone, standard tastaturoppsett og grensesnittspråk), innstillinger for brukerkontroll, operativsystemets brannmurinnstillinger for nettverk og operativsystemets aktivitetsindikator, innstillinger for operativsystemets foreldrekontroll og Windows Update-innstillinger.
 • Navnet og plasseringen til enhver fil på datamaskinen.
 • Generell informasjon om enheten, nettverksnavn, enhetstype, type token, en indikator om varslingstjenestens behov for å returnere et token, ID-en som er utstedt til programvaren av enhetsidentifikasjonstjenesten ved vellykket registrering eller godkjenning av en “bruker + enhet”-forbindelse (økt-token), enhetens ID på My Kaspersky, programvarens forrige ID på My Kaspersky, et engangspassord for automatisk tilkobling av programvare, innhold i listen over problemer på My Kaspersky, informasjon om en utløst oppføring (ID, status og type) og tidspunktet da oppføringen ble lagt til i databasen, type område der hendelsen inntraff, og innholdet i anbefalingene for listen over problemer på My Kaspersky.
 • Samlet informasjon om brukeraktivitet på datamaskinen, hvor lenge brukeren brukte datamaskinen, perioden for innsamling av informasjon, totalt antall hendelser i løpet av denne perioden og samlet informasjon om prosesser startet av brukeren i systemet, prosessens navn, antall ganger prosessen ble kjørt, hvor lenge den ble kjørt totalt, kontrollsummen (CRC64) til kontonavnet prosessen ble startet fra, prosessfilens fulle bane, informasjon om programvaren prosessen tilhører (navn, beskrivelse, produsent og versjon), totalt antall ganger programvarevinduet ble vist, og hvor lenge det ble vist, statistikkparametere for vinduets navn, navnets språk og distribusjon av ord i navnet.
 • Informasjon om besøkte nettsteder, nettstedsadresser, domenedelene til nettstedsadresser som brukeren skrev inn i nettleserens adresselinje, eller som brukeren åpnet fra søkesystemer.
 • Informasjon om bruken av programvarens grafiske brukergrensesnitt, hvilke klokkeslett brukeren brukte grensesnittet, ID-ene til de brukte kontrollelementene og typen brukersamhandling med grensesnittet.
 • Verdi for oppdateringsoppgavens TARGET-filter, informasjon om aktivering av Device Guard-modus, navnet på den skannede filen samt dens bane og banemalekode, kontrollsummer (MD5 og SHA256) og størrelse (i byte) for filen og dens pakker (hvis filen er pakket), datoen da oppføringen ble lagt til i databasen, informasjon om den utløste oppføringen i databasen hvis det oppdages en trussel, feilkoden og kategorien, statusen til antivirusdatabaser og programvareoppdateringsprosedyren, den unike ID-en for oppstart av oppdateringsoppgaven, status for antivirusdatabasens oppdateringsoppgave, den fullstendige versjonen av programvaren som oppdateres, ID-er for tredjepartsprogrammer som ble tilbudt for installasjon, samt programmene som ble valgt av brukeren for installasjon, og som ble installert sammen med programvaren, og ID-en for meldingen som programvaren sender til My Kaspersky.
 • Informasjon om datoen for installasjon og aktivering av programvaren på datamaskinen, varigheten av programvareinstallasjonsoppgaven, installasjonsoppgavens ID, typen programvareinstallasjon på datamaskinen (første installasjon eller oppgradering), indikator for vellykket installasjon eller installasjonsfeilnummer, informasjon om overførte aktiveringskoder, aktiveringskoden som for øyeblikket er aktivert av programvaren, forrige aktiveringskode, brukerens unike ID (Kaspersky User ID), typen brukerkonto, informasjon om kobling av aktiveringskoden til en bruker (den unike ID-en til brukeren på My Kaspersky, aktiveringskoden, type lisenseierskap, KPC Infra-signatur), oppdateringsnummer, billett mottatt fra aktiveringstjenesten, billettoverskriften; kode for partneren som tilpasningen ble utviklet for, symbolkoden som bekrefter at programvaren ble utviklet for en bestemt partner; salgskanalen, ID, fullt navn eller navn og land for partneren som lisensen ble kjøpt fra, ordrenummeret som brukes av partneren, og en indikator på brukerens deltakelse i KSN.
 • ID-en til programinstallasjonen på datamaskinen, den fulle versjonen av den installerte programvaren, ID-en til programvaretypen og den unike ID-en til datamaskinen programvaren er installert på.
 • ID-en til komponenten og ID-en til scenariet som ba om fil eller URL-omdømme.
 • ID-en til brukeren av partnernettstedet som lastet ned programvarens distribusjonspakke, ID-en til detaljhandelselementet.

For å forbedre kvaliteten på beskyttelsen av brukere som gjennomfører betalingstransaksjoner på nett, samtykker du i å automatisk gi det finansielle nettstedet informasjon om programvarens navn og versjon samt de egendefinerte innstillingene i programvaren, ID-en til programvarens tillegg i nettleseren som ble brukt til å åpne det finansielle nettstedet, ID-en som viser om en sikker eller vanlig nettleser ble brukt.

Informasjonen som sendes inneholder ingen personlige data eller annen konfidensiell informasjon om brukeren, og er nødvendig for driften av rettighetshaverens programvare, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Informasjonen som mottas beskyttes av rettighetshaveren på måten som kreves av gjeldende lover, og er nødvendig for driften av programvaren som gjøres tilgjengelig for bruk under lisensen.

Kaspersky kan bruke statistikk innhentet basert på informasjonen som mottas, til å overvåke trender innen datasikkerhetstrusler, og til å publisere rapporter om slike trender.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.