Kaspersky Security Cloud for Windows

Tillhandahållande av data under licensavtalet för slutanvändare

30 november 2021

ID 144976

Det här avsnittet innehåller information om de specifika uppgifter som tillhandahålls till Kaspersky om du har installerat programversionen som inte var avsedd för användning i den Europeiska Unionen, Storbritannien, Brasilien eller av bosatta i Kalifornien.

Du accepterar automatiskt att skicka nedanstående information till AO Kaspersky Lab via den installerade programvaran (härefter ”programvaran”), för vilket rättigheterna tillhör AO Kaspersky Lab (härefter ”Kaspersky” eller ”rättighetshavaren”), i syftet att förbättra kvaliteten av realtidsskydd och generera de mest lämpliga och informativa reklamerbjudandena, förbättra prestandan av programvaran och tiden för att identifiera och rätta till fel för att i tid kunna upptäcka och åtgärda fel anslutna till processen av installation, borttagning och uppdatering av programvaran samt för redovisning av antalet användare:

 • Information om rättighetsinnehavarens installerade programvara: fullständig version av programvaran; uppdaterings-ID för programvaran; typ av installerad programvara; programvaruinstallations-ID (PCID); datum och tid för installation av programvaran; programvaru-ID från licensen; ID för den licensierade programvaran; lokalisering av programvara; flagga som anger om deltagande i KSN är aktiverat; programvarumärknings-ID; status för installation/avinstallation av programvara; installationsfelkod; programvaru-ID; ID för omprofileringen av programvaran; installationstyp (ny installation, uppdatering); typer av programvara från tredje part som erbjuds för installation under installationen av programvaran; typer av programvara från tredje part som väljs för installation under installationen av programvaran; typer av programvara från tredje part som installerades under installationen av programvaran; ID för användaren av rättighetshavarens webbplats; varaktighet för installation av programvaran i sekunder; flagga som anger om installationen avbröts av användaren; programvaru-ID; kod för partnerorganisationen som är associerad med ommärkning av programvaran; information om det gränssnittselement som användaren bestämde sig att köpa programvaran genom; typ av användarhistoria; namn på partnerorganisationen genom vilken beställningen av programvarulicensen gjordes;
 • Övrig information: det protokoll som används för datautbyte med KSN; fördröjning av att skicka statistiken; ID för marknadsföringskampanjen; version av protokollet för interaktion mellan programvaran och marknadsföringsmeddelandena; sid-ID; webbportalens registreringstyp; ID för kontrollen i användargränssnittet; ID för användarhandlingen; användar-e-post som angavs när du skapade en order i programvarugränssnittet; förfrågans typ; storlek för förfrågans innehåll; protokoll-ID; datakomprimeringstyp; ID för användarens val i marknadsföringskampanjen; användarens val i marknadsföringskampanjen; typ av region där händelsen inträffade; ID-lista över innehållet som användaren har läst;
 • Information om användarmiljön: Aktiveringsstatus för Device Guard (Windows); enhets-ID; extern IP-adress; unikt ID för enheten; typ av operativsystem (server, arbetsstation, domänkontrollant); version av operativsystemet, operativsystemets byggesnummer, operativsystemets uppdateringsnummer, upplaga av operativsystemet, utökad information om upplagan av operativsystemet; Operativsystemets Service Pack-version; operativsystemfamilj; typ av hårdvaruplattform; ytterligare information om operativsystemets funktioner; enhetstyp (bärbar dator, stationär dator, surfplatta); webbläsarversion; datum och tid på användarens enhet;
 • Information om ett objekt som behandlas: kontrollsumma (MD5) för objektet som bearbetas; kontrollsumma (SHA256) för objektet som bearbetas; kontrollsumma för delar av objektet som genomsöks för att snabbt upptäcka skadeprogram eller legitim programvara som kan användas för att skada datorn eller användardata; certifikatets offentliga nyckel; tumavtryck på det digitala certifikatet för det genomsökta objektet och hash-algoritmen; namn på det upptäckta skadeprogrammet eller den legitima programvaran som kan användas för att orsaka skada på användarens enhet eller data; tidsstämpel för utlöst post i programmets virusdatabaser; ID för utlöst post i programmets virusdatabaser; typ av utlöst post i programmets virusdatabaser; storlek på objektet som behandlas; namn på objektet som behandlas; sökväg till objektet som behandlas; katalogkod; ID för sårbarheten som hittades i programmets inställningar; typ av kontrollsumma för objektet som bearbetas;
 • Information om åtkomst av en webbtjänst: webbadress som bearbetas; portnummer; webbadress till källan för webbtjänstförfrågan (referens); nådd IPv4-adress till webbtjänsten; certifikattyp;
 • Information om licens och andra avtal: typ av juridiskt avtal som användaren har godkänt när denna använder programvaran; version av det juridiska avtal som användaren har godkänt när denna använder programvaran; flagga som anger om användaren har godkänt villkoren i det juridiska avtalet när denna använder programvaran; datum och tid när användaren godkände avtalets villkor när denna använde programvaran; programmets aktiveringsdatum; serienummer på programmets licensnyckel; programvarulicens-ID; ID för informationsmodellen som användes för att tillhandahålla programvarulicensen; typ av programvarulicens som används; programvarulicensvillkor; antal dagar till utgången programvarulicens; fullständigt namn på partnerorganisationen genom vilken beställningen av programvarulicensen gjordes; information om testversion av programvaran; aktuell status för programvarulicensnyckeln; ordernummer genom vilket programvarulicensen köptes; ID för prislistobjektet genom vilket programvarulicensen köptes; ordernummer för köp av programvarulicensen från partnern; lands-ID för partnern som sålde programvarulicensen; data om licensen för identifiering av en grupp användare inom företaget som köpt licensen genom kommentaren i licensegenskaperna; programvarulicensens utgångsdatum och -tid; aktuell status för prenumeration på programvaran; anledningen till aktuell/förändrad status för prenumeration på programvaran; Programvarans prenumerationstyp; utgångsdatum och -tid för prenumeration på programvaran; Uppgifter om programvarulicens för identifiering av användargrupp baserat på extrainställningar i prenumerationslicensen; uppgifter om programvarulicens för identifiering av användargrupp baserat på extrainställningar i prenumerationslicensen; licensuppgifter för identifiering av användargrupp baserat på extrainställningar i prenumerationslicensen; antal dagar efter aktivering av programvara; antal dagar sedan programmets licensnyckel gick ut; information om aktiveringsfel för programvaran; felkategori för aktivering av programvara; felkod för aktivering av programvaran; köpta aktiveringskoder; ID-uppsättning för programvaran som kan aktiveras på användarens dator; programvarans aktiveringskod; programvarans för närvarande använda aktiveringskod; programvarulicensrubrik; ID för ett regionalt aktiveringscenter; datum och tid för skapande av programvarans licensnyckel; typ av licens som används för att aktivera programvara; ID för programmet som distributörsobjekt (SKU);
 • Information om interaktioner med webbportalen: Konto-ID för webbportalen; webbplatssida som programvaran omdirigerar till; land och region för den Kaspersky Lab-webbtjänst från vilken testversionen av programvaran hämtades; tidpunkten för den sista statusändringen; version av protokollet som används för att ändra programvaruinställningar från webbportalen; enhetens skyddsstatus; användningsstatus för skyddskomponenter; status för sökningsuppgift; status för uppgiften att uppdatera databaser och programmoduler; lista över säkerhetsproblem; innehåll i avsnittet rekommendationer för listan över problemområden; status för licensen som används av programvaran; programvarans driftläge; information om uppdatering av databaser och programmoduler; lista över ignorerade säkerhetsproblem; användar-ID som utfärdades efter lyckad användarautentisering på webbportalen; engångslösenord för automatisk anslutning av programvaran som hämtats från webbportalskontot; engångslösenord för enhetsregistrering på webbportalen; datornamn på nätverket (domännamn); typ av enhet som är ansluten till webbportalen; orsak till frånkoppling från webbportalen; tokentyp; data för att få ett autentiserings-token för sessionen;
 • Information om uppdatering av lokal databas: ID för starten av programvarans uppdatering.

Ytterligare information

 • Information om den hårdvara som är installerad på datorn, inklusive information om tillverkaren, hårddiskens (HDD) modell och kapacitet, storlek på fysiskt och virtuellt minne, RAM-tillverkaren, tillverkare av moderkortet, tillverkare av och namn på BIOS-programmet, tillverkare av videokortet och storleken på video-RAM, tillverkare och typ av nätverksadapter, dess dataöverföringshastighet, ID på programvaran och installationen och unikt ID på datorn.
 • Information om de USB-enheter som är anslutna till datorn: klass/modell på USB-enheten, tillverkare av och namn på enheten samt det datum då enheten senaste anslöts till datorn.
 • Information om enheter som har stöd för UPnP-protokollet, inklusive namnet på tillverkaren och namn på enheten samt senaste anslutningsdatum.
 • Information om systembelastningen, inklusive ledigt och använt minne samt storleken på ledigt diskutrymme.
 • Information om alla installerade program, inklusive namn på och version av det installerade programmet, versionerna av installerade uppdateringar, namn på utgivaren, datum för installation och fullständig sökväg till installationsmappen på datorn samt konfigurationen (inställningar) av programmet (inklusive webbläsare).
 • Information om operativsystemets versioner och servicepaket installerade på datorn; datorns namn på näverket (lokalt och domännamn); regionsiställningar för operativsystemet (information om tidzon, standardiserade tangentbordsuppsättningen och gränssnittspråk); UAC-inställningar; brandväggsinställningar för operativsystemets nätverk; operativsystemets föräldrakontrollinställningar; inställningar för Windows Update; parametrar för operativsystemets driftsläge och användarkontot.
 • Namn på och platser för alla filer på datorn.
 • Samlad information om användaraktivitet på datorn: varaktighet av användarens interaktion med datorn; perioden av informationsinsamling; totalt antal händelser under denna period; samlad information om processer som startats av användaren i systemet; namn på processen; totalt antal gånger som processen har körts; total varaktighet av dess drift; kontrollsumman (CRC64) på kontonamnet från vilket processen startade; fullständig sökväg till processfilen; information om den programvara som processen förknippas med (namn, beskrivning, tillverkare och version); totalt antal gånger som programvarufönstret visades; total varaktighet av visningen; statistiska parametrar av fönstrets namn; lokaliseringsspråket och fördelningen av ord i namnet.
 • Information om besökta webbplatser, webbadressen; domändelar av webbadresser som användaren angav i webbläsarens adressfält eller som användaren öppnade från söksystem;

Programvarans kärnfunktion är, så som anges i användarhandboken, att skydda slutanvändaren från kända informationssäkerhetshot. För att se till att dessa huvudsakliga funktionella kapaciteter är tillgängliga i programvaran du använder måste rättighetsinnehavaren ta emot och behandla följande information:

 • Information om komponenten Skräppostskydd: avsändarens heuristiskt fastställda IP-adress baserat på mottagna rubriker och SMTP-sessionsrubriker; troligtvis spamavsändarens IP-adress; kontrollsumma för det behandlade objektet (MD5); kontrollsummor för bilagor; fastställda textkategorier i ett e-postmeddelande; webbadresser som upptäcks i det behandlade e-postmeddelandet; metadata och delar av det behandlade e-postmeddelandet som ska kontrolleras i rättighetsinnehavarens tjänster.
 • Information om användarmiljön: Namn på wifi-nätverk; kontrollsumma (MD5 med salt) för åtkomstpunktens MAC-adress; kontrollsumma (SHA256 med salt) för åtkomstpunktens MAC-adress; wifi-nätverkets autentiseringstyp; wifi-nätverkets krypteringstyp; wifi-nätverkets ID baserat på åtkomstpunktens MAC-adress; wifi-nätverkets ID baserat på wifi-nätverkets namn; wifi-nätverkets ID baserat på wifi-nätverkets namn och åtkomstpunktens MAC-adress; wifi-signalstyrka; lista över tillgängliga wifi-nätverk och deras inställningar; DHCP-inställningar (kontrollsummor för gatewayens lokala IP-adresser, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP och subnätmask); DHCP-inställningar (kontrollsummor för gateway-lokal IPv6, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, subnätmask); URL till tjänsten som används för att åtkomst till internet; första 5 byte av enhetens MAC-adress; operativsystems-ID; information om enhetens kontrolläge i wifi-nätverket; enhets-ID baserat på det användar-ID som finns på webbportalen; status för enheten som är ansluten till wifi-nätverket; enhetstyp; enhetens eller nätverkskortets leverantör.
 • Information om ett objekt som behandlas: kontrollsumma för användarnamnet; antal programkörningar sedan förra gången kontrollsumman skickades; formatet på objektet som behandlas; gruppering av allvarlighetsgrad; länk till en kunskapsbas-artikel; indikator för att bearbeta inställningen; antal upptäckta sårbarheter i säkerhetsinställningarna; indikator som visar om det är möjligt att fjärråtgärda de upptäckta sårbarheterna i säkerhetsinställningarna; ID för den tillämpade regeln; allvarhetskategori för säkerhetsinställningar.
 • Övrig information: version av statistiken som skickas; datum och tid för mottagande av ansökningsförfrågan (GMT); upptäckt av enhetsanvändning av ett barn; metod för att upptäcka enheter i nätverket; version av komponenten för att upptäcka enheter i nätverket.
 • Information om lokal databasuppdatering: värdet på uppdateringsuppgift MÅL-filter.
 • Information om rättighetsinnehavarens installerade programvara: ID för KSN-tjänsten nås av programvaran.

Om du väljer att använda funktionen Adaptive Security samtycker du till att automatiskt tillhandahålla den information som behövs för att generera rekommendationer för förbättring av säkerheten. Dessa rekommendationer kommer att visas i det användarkonto i webbportalen som programvaran är ansluten till. Information om de rekommendationer som visas får endast användas av teknisk support när de behandlar en förfrågan från användaren.

Kaspersky skyddar den mottagna informationen enligt lokala förordningar och tillämpliga regler från Kaspersky. Informationen överförs över kryoerde kanaler.

För att kunna förbättra säkerhetsmedvetenheten om nya hot och deras ursprung, din nivå av säkerhetsskydd och produktens funktion är rättsinnehavaren, med samtycket från dig som bekräftats i meddelandet om Kaspersky Security Networks insamling av data, uttryckligen berättigad att ta emot sådan information. Du kan avaktivera Kasperskys säkerhetsnätverkstjänst under installationen. Du kan när som helst aktivera och avaktivera tjänsten Kaspersky Security Network på programvarans inställningssida.

Du bekräftar vidare och samtycker till att all information som samlas in av rättsinnehavaren, helt enligt rättsinnehavarens eget gottfinnande, får användas för att spåra samt publicera rapporter om trender för säkerhetsrisker.

Om du inte vill att informationen som samlas in av programvaran ska skickas till rättsinnehavaren ska du inte aktivera eller deaktivera Kasperskys Security Network Service.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.