Thiết lập quy tắc VPN cho các mạng Wi-Fi đã biết

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140379

Nếu bạn thường xuyên kết nối thiết bị đến một mạng Wi-Fi cụ thể, bạn có thể thiết lập sẵn các cấu hình kết nối bảo mật cho mạng đó.

Để cấu hình việc kích hoạt tự động một kết nối bảo mật cho các mạng Wi-Fi đã biết:

 1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
 2. Nhấn vào > Bảo vệ thông minh.
 3. Chạm vào Cho các mạng Wi-Fi đã biết.

  Một danh sách các mạng Wi-Fi đã biết sẽ được hiển thị. Nếu không có mạng Wi-Fi đã biết nào, danh sách này sẽ được để trống.

 4. Lựa chọn mạng Wi-Fi mà bạn muốn thiết lập cấu hình kết nối bảo mật.
 5. Chọn một hành động cho mạng này:
  • Thực hiện như cho mạng không bảo mật. Khi bạn kết nối thiết bị của mình đến mạng Wi-Fi này, ứng dụng sẽ sử dụng thiết lập được quy định cho các mạng Wi-Fi không bảo mật. Thiết lập này được áp dụng cho các mạng đã biết và không được bảo mật. Nếu mạng là bảo mật, ứng dụng sẽ không làm gì.
  • Bảo mật kết nối. Khi bạn kết nối một thiết bị đến mạng Wi-Fi, ứng dụng sẽ bật một kết nối bảo mật.
  • Không làm gì. Khi bạn kết nối một thiết bị đến mạng Wi-Fi, ứng dụng sẽ không bật một kết nối bảo mật.
 6. Chạm vào Áp dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.