Đăng nhập vào My Kaspersky trong ứng dụng

20 Tháng Bảy, 2023

ID 210792

Để kết nối ứng dụng Kaspersky VPN Secure Connection với tài khoản My Kaspersky:

  1. Tạo tài khoản My Kaspersky nếu bạn chưa có.
  2. Trên màn hình chính của Kaspersky VPN Secure Connection, chạm vào ba dấu chấm mở Hồ sơ, rồi chạm vào Đăng nhập.
  3. Nhập email và mật khẩu cho tài khoản My Kaspersky của bạn và chạm Đăng nhập.

    Kaspersky VPN Secure Connection sẽ được kết nối với tài khoản My Kaspersky của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.