Przeglądanie informacji o korzystaniu z usług chmury

Możesz wyświetlić widżet Cloud Discovery, który pokazuje informacje o próbach uzyskania dostępu do usług w chmurze. Widżet wyświetla również poziom ryzyka każdej usługi w chmurze. Kaspersky Endpoint Security Cloud uzyskuje informacje o korzystaniu z usług w chmurze ze wszystkich zarządzanych urządzeń, które są chronione tylko przez te profile zabezpieczeń, które posiadają włączoną funkcję.

W celu przejrzenia widżeta Cloud Discovery:

  1. Otwórz Konsolę zarządzającą Kaspersky Endpoint Security Cloud.
  2. W sekcji Panel informacyjny kliknij zakładkę Monitorowanie.
  3. W lewej części widżetu Informacje o Cloud Discovery, wybierz kategorię usług w chmurze.

    Tabela w prawej części widżetu wyświetla do pięciu usług z wybranej kategorii, do których użytkownicy najczęściej próbują uzyskać dostęp. Liczone są zarówno udane, jak i zablokowane próby.

  4. W prawej części widżetu wybierz określoną usługę.

    Poniższa tabela wyświetla do dziesięciu użytkowników, którzy najczęściej próbują uzyskać dostęp do usługi.

Widżet wyświetla żądane informacje.

Z poziomu wyświetlonego widżetu możesz wykonać następujące czynności:

Przejdź do góry