Dữ liệu được xử lý cục bộ

3 Tháng Mười, 2023

ID 248517

Phần này chứa thông tin về dữ liệu được thu thập và xử lý cục bộ. Dữ liệu được sử dụng để gửi số liệu thống kê về lỗi sản phẩm nhằm cải tiến chức năng của sản phẩm.

 • ID thành phần của Phần mềm
 • Phiên bản của thành phần của Phần mềm
 • Đường dẫn đến tập tin nguồn
 • Số lượng chuỗi trong tập lệnh nơi đã xảy ra lỗi
 • Tên của mô-đun có khả năng xảy ra lỗi
 • ID mô-đun Phần mềm
 • Đã xảy ra lỗi lồng nhau trong quá trình vận hành ứng dụng
 • Loại lỗi
 • Văn bản của thông báo lỗi
 • Ngăp xếp bộ nhớ của lỗi tiến trình Phần mềm
 • Địa chỉ nạp mô-đun Phần mềm
 • ID hệ thống của tiến trình (PID)
 • Kích cỡ của đối tượng đang được xử lý
 • Mô tả về đối tượng đang được xử lý như đã định nghĩa trong thuộc tính của đối tượng
 • Dữ liệu thuộc tính

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.