Sử dụng ứng dụng từ dấu nhắc lệnh

12 Tháng Mười, 2023

ID 83989

Bạn có thể sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection qua dấu nhắc lệnh.

Cú pháp dấu nhắc lệnh:

avp.com <command> [settings]

Để xem trợ giúp về cú pháp dấu nhắc lệnh, hãy nhập lệnh sau đây:

avp.com [ /? | HELP ]

Lệnh này cho phép bạn truy xuất toàn bộ danh sách lệnh khả dụng để quản lý Kaspersky VPN Secure Connection thông qua dấu nhắc lệnh.

Để yêu cầu trợ giúp về cú pháp của một lệnh cụ thể, bạn có thể nhập một trong các lệnh sau đây:

avp.com <command> /?

avp.com HELP <command>

Tại dấu nhắc lệnh, bạn có thể tham chiếu ứng dụng từ thư mục cài đặt ứng dụng hoặc bằng cách chỉ định đường dẫn đầy đủ tới avp.com.

Một số lệnh chỉ có thể thực hiện được bằng tài khoản của quản trị viên.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.