Ograniczenia i znane problemy w Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 
 
 

Ograniczenia i znane problemy w Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

Powrót do sekcji "Ogólne"
2012 sty 24 ID artykułu: 5050
 
 
 
 
 • Po zainstalowaniu programu jako aktualizacji dla Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.
 • Nie będą importowane raporty zadań, jeżeli program jest instalowany na Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers.
 • Jeżeli w ustawieniach ochrony włączono skanowanie archiwów, Kaspersky Anti-Virus sprawdzi nie tylko obiekty znajdujące się w zwykłych archiwach, ale także te w archiwach sfx (samorozpakowujących się). Zrobi to niezależnie od sposobu skonfigurowania skanowania archiwów sfx. Dlatego też niemożliwe jest skanowanie tylko zwykłych archiwów, bez uwzględniania archiwów sfx. Natomiast, jeśli w ustawieniach ochrony włączysz skanowanie archiwów sfx, wówczas możliwe będzie skanowanie tylko archiwów samorozpakowujących się, bez sprawdzania zwykłych archiwów.
 • Wyświetlane jest ostrzeżenie dotyczące zbyt długiej ścieżki dostępu, jeżeli jako folder docelowy do zainstalowania aplikacji wybrano folder posiadający więcej niż 150 znaków. Jednakże w tym przypadku Kaspersky Anti-Virus zostanie zainstalowany pomyślnie i będzie działał prawidłowo.
 • Instalacja tej wersji Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition wymaga ponownego uruchomienia komputera, jeżeli na serwerze jest włączona usługa SNMP i zainstalowano moduł "Obsługa SNMP".
 • W przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowany Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition, ignorowane będzie ustawienie Folder instalacyjny.
 • Licencja nie zostanie zainstalowana, jeżeli w oknie wyboru licencji Kreatora instalacji programu Kaspersky Anti-Virus wybierzesz ścieżkę dostępu do pliku klucza, znajdującego się na dysku sieciowym lub SUBST.
 • Podczas konfiguracji obszarów skanowania i ochrony z poziomu interfejsu lokalnego, dozwolona jest tylko jedna maska ścieżki dostępu i tylko na końcu ścieżki dostępu do pliku. Przykłady poprawnych masek: "C:\Temp\Temp*" lub "C:\Temp\Temp???.doc" lub "C:\Temp\Temp*.doc". Reguła ta nie obowiązuje podczas konfigurowania strefy zaufanej.
 • Użytkownik nie jest powiadamiany przy pomocy usługi powiadamiania NET SEND, jeżeli komputer użytkownika działa pod kontrolą systemu Windows Vista. Windows Vista nie obsługuje usługi powiadamiania.
 • Użytkownicy i administratorzy nie są powiadamiani przy pomocy usługi Net Send, jeżeli chroniony serwer działa pod systemem Microsoft Server 2008.
 • Znaki charakterystyczne dla niektórych języków (np. stosowane w nazwach zadań) mogą nie być wyświetlane poprawnie przy korzystaniu z narzędzia wiersza poleceń. Sprawdź ustawienia regionalne systemu operacyjnego, aby upewnić się, że pasują one do lokalizacji używanej przez Ciebie aplikacji.
 • Mogą wystąpić błędy, jeżeli do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła do autoryzacji na serwerze proxy (autoryzacja BASIC) używasz wielobajtowego kodowania.
 • Podczas przywracania obiektów z kwarantanny i kopii zapasowej nie jest przywracany atrybut 'zaszyfrowany'.
 • Podczas przywracania obiektów z kwarantanny lub kopii zapasowej do ich pierwotnych lokalizacji w folderach sieciowym, występuje błąd i przywrócenie do pierwotnej lokalizacji nie zostaje wykonane. W takich przypadkach należy skorzystać z funkcji przywracania obiektów do folderu domyślnego.
 • Zmienne środowiskowe systemu operacyjnego (systemowe lub użytkownika), utworzone po uruchomieniu Kaspersky Anti-Virus, nie mogą zostać użyte podczas tworzenia reguł dla strefy zaufanej lub zaufanych procesów. Kaspersky Anti-Virus może korzystać jedynie ze zmiennych środowiskowych utworzonych i zainicjowanych przed jego uruchomieniem. Aby obejść to ograniczenie, użyj konsoli do zarządzania w celu ponownego uruchomienia Kaspersky Anti-Virus after po utworzeniu i zainicjowaniu swoich zmiennych środowiskowych.
 • Sterownik przechwytujący aktywność pliku (nie będący sterownikiem WDM) programu Kaspersky Anti-Virus jest instalowany przy użyciu biblioteki SETUPAPI.DLL zamiast funkcji InstallHInfSection.
 • Podczas instalowania uaktualnień krytycznych dla modułów programu, aplikacja zasobnika systemowego zostanie wyładowana automatycznie (jeżeli została uruchomiona), bez jej ponownego uruchomienia. Po zakończeniu procedury aktualizacji modułów możesz ręcznie uruchomić aplikację z zasobnika systemowego (jeżeli jest zainstalowana). W tym celu wybierz w systemowym menu Start: Programy -> Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition -> Aplikacja zasobnika systemowego.
 • Przy pierwszym uruchomieniu konsola Kaspersky Anti-Virus próbuje nawiązać połączenie z programemKaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition zainstalowanym na komputerze lokalnym.
 • W niektórych systemach konsola MMC Kaspersky Anti-Virus zainstalowana wraz z programem może nie wyświetlać zawartości panelu widoku szczegółowego lub jej panel zadań może być nieaktywny. W tej sytuacji powinieneś wybrać w konsoli widok standardowy (zakładka Standardowy). Jednakże panel zadań nie będzie dostępny.
 • Jeżeli w węzłach konsoli "Kwarantanna", "Kopia zapasowa", "Dziennik audytu systemu" i "Raporty" skonfigurowano filtrowanie, w ustawieniach filtra będzie uwzględniana wielkość liter.
 • Aktualnie nie jest obsługiwana instalacja Narzędzi administracyjnych przy użyciu profili grupowych.
 • Jeżeli włączona jest Kontrola konta użytkownika (obsługiwana przez system Microsoft Windows Server 2008), wówczas dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonie aplikacji w zasobniku systemowym zawsze będzie skutkowało wyświetlaniem okna dialogowe "Informacje o programie". Aby możliwe było uruchamianie konsoli zarządzającej antywirusem po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy ikony aplikacji w obszarze powiadamiania paska zadań, należy dodać konto użytkownika do grupy KAVWSEE Administrators. Konsola zarządzająca może być również uruchamiana z poziomu menu kontekstowego tej ikony lub menu Start.
 • W przypadku wybrania w menu kontekstowym węzła drzewa Okno zakresu elementu "nowe okno z", zostanie otwarte dodatkowe okno. Nie możesz otworzyć w nim raportu z wykonywania zadania. W celu rozwiązania problemu zalecamy nie korzystać z dodatkowego okna.
 • Jeżeli zainstalowano Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition, możliwe będzie zainstalowanie produktów Kaspersky Anti-Virus 6.0 dla Windows Servers oraz Kaspersky Anti-Virus 6.0. Możliwe jest nieprawidłowe działanie obu zainstalowanych produktów. Przed zainstalowaniem produktów w wersji 6.0 należy usunąć produkty w wersji 8.0.
 • W niektórych sytuacjach podczas wywoływania pliku znajdującego się na chronionym serwerze z poziomu zdalnej stacji roboczej, adres IP zdalnej stacji roboczej i nazwa użytkownika, który ma dostęp do pliku, mogą nie być zdefiniowane. Przy kolejnym adresowaniu plików serwerowych z poziomu tej stacji roboczej, wszystkie pola zdarzenia będą wypełnione poprawnie.
 • Okno raportu z wykonywania zadania będzie się zamykało automatycznie podczas wybierania węzła z listy elementów znajdujących się w węźle "Skanowanie na żądanie". W celu rozwiązania problemu należy ponownie otworzyć raport z wykonywania zadania przy użyciu odnośnika dostępnego w sekcji "Zarządzanie", na zakładce "Przegląd i zarządzanie".
 • Podczas instalacji Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition jako aktualizacji dla Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers, zamiast obszaru ochrony "Moje dokumenty" zostanie utworzony obszar ochrony"%personal%", jeżeli folder "Moje dokumenty" został włączony do obszaru ochrony w ustawieniach Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Servers.
 • CaminoSoft Managed Server HSM v.5.2 używa dodatkowego wątku, aby uzyskać dostęp do plików znajdujących się na zdalnych urządzeniach do przechowywania danych. Skanowanie plików znajdujących się w zdalnych miejscach przechowywania może być przeprowadzone tylko z poziomu konta użytkownika.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK