Zarządzanie zadaniami

Możesz utworzyć następujące typy zadań do zarządzania Kaspersky Endpoint Security poprzez Kaspersky Security Center:

Można utworzyć dowolną liczbę zadań grupowych, zadań dla wyborów komputerów oraz zadań lokalnych. Szczegółowe informacje na temat pracy z grupami administracyjnymi i wyborami komputerów można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center.

Kaspersky Endpoint Security obsługuje następujące zadania:

Zadania są uruchamiane na komputerze tylko wtedy, gdy program Kaspersky Endpoint Security jest uruchomiony.

Dodaj nowe zadanie

Jak utworzyć zadanie w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak utworzyć zadanie w Web Console i Cloud Console?

Nowe zadanie zostanie wyświetlone na liście zadań. Zadanie będzie miało domyślne ustawienia. Aby skonfigurować ustawienia zadania, przejdź do właściwości zadania. Aby uruchomić zadanie, należy zaznaczyć pole obok zadania i kliknąć przycisk Uruchom. Po uruchomieniu zadania możesz je zatrzymać i wznowić później.

Na liście zadań możesz monitorować wyniki zadania, które zawierają stan zadania i statystyki wykonania zadania na komputerach. Możesz także utworzyć wybór zdarzeń do monitorowania zakończenia wykonywania zadań (Monitorowanie i raportowanieWybory zdarzeń). Bardziej szczegółowe informacje na temat wyboru zdarzeń można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center. Wyniki wykonania zadania są także zapisywanie lokalnie w dzienniku zdarzeń systemu Windows oraz w raportach Kaspersky Endpoint Security.

Kontrola dostępu do zadań

Uprawnienia dostępu do zadań Kaspersky Endpoint Security (odczyt, zapis, wykonanie) są definiowane dla każdego użytkownika, który posiada dostęp do Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center, poprzez ustawienia dostępu do obszarów funkcyjnych Kaspersky Endpoint Security. Aby skonfigurować dostęp do obszarów funkcyjnych Kaspersky Endpoint Security, przejdź do sekcji Bezpieczeństwo okna właściwości Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center. Więcej informacji na temat zarządzania zadaniami w Kaspersky Security Center można znaleźć w pomocy dla Kaspersky Security Center.

Możesz skonfigurować uprawnienia użytkowników do uzyskiwania dostępu do zadań za pomocą zasady (tryb zarządzania zadaniami). Na przykład możesz ukryć zadania grupowe w interfejsie Kaspersky Endpoint Security.

Jak skonfigurować tryb zarządzania zadaniami w interfejsie Kaspersky Endpoint Security poprzez Konsolę administracyjną (MMC)?

Jak skonfigurować tryb zarządzania zadaniami w interfejsie Kaspersky Endpoint Security za pośrednictwem Web Console?

Ustawienia Zarządzania zadaniami

Parametr

Opis

Zezwól na korzystanie z zadań lokalnych

Jeśli pole jest zaznaczone, zadania lokalne są wyświetlane w interfejsie lokalnym Kaspersky Endpoint Security. Jeżeli nie ma dodatkowych ograniczeń profilu, użytkownik może konfigurować i uruchamiać zadania. Jednakże konfigurowanie terminarza uruchamiania zadania pozostaje niedostępne dla użytkowania. Użytkownik może uruchamiać zadania tylko ręcznie.

Jeśli pole jest odznaczone, korzystanie z zadań lokalnych zostaje zatrzymane. W tym trybie zadania lokalne nie są uruchamiane zgodnie z terminarzem. Zadania nie mogą być uruchamiane anie konfigurowane w lokalnym interfejsie Kaspersky Endpoint Security lub podczas pracy z wierszem poleceń.

Użytkownik może uruchomić skanowanie antywirusowe pliku lub folderu, wybierając opcję Szukaj wirusów w menu kontekstowym pliku lub folderu. Zadanie skanowania jest uruchamiane z domyślnymi wartościami ustawień zadania skanowania obiektów.

Zezwól na wyświetlanie zadań grupowych

Jeśli pole jest zaznaczone, zadania grupowe są wyświetlane w interfejsie lokalnym Kaspersky Endpoint Security. Użytkownik może wyświetlić listę wszystkich zadań w interfejsie aplikacji.

Jeśli pole nie jest odznaczone, Kaspersky Endpoint Security wyświetla pustą listę zadań.

Zezwól na zarządzanie zadaniami grupowymi

Jeśli to pole jest zaznaczone, użytkownicy mogą uruchamiać i zatrzymywać zadania grupowe określone w Kaspersky Security Center. Użytkownicy mogą uruchamiać i zatrzymywać zadania w interfejsie aplikacji lub w uproszczonym interfejsie aplikacji.

Jeśli pole jest odznaczone, Kaspersky Endpoint Security automatycznie uruchamia zaplanowane zadania lub administrator uruchamia zadania ręcznie w Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry