Информация относно предоставянето на данни (ЕС, Великобритания, Бразилия, Виетнам, жители на американския щат Калифорния)

13 март 2024 г.

ID 195478

Прегледайте информация за данните, предоставяни на Kaspersky при използване на предишни версии на приложението.

Данни, предоставяни на Kaspersky при използване на приложението Kaspersky 11.100.X.XXX и по-нови версии

Kaspersky защитава всяка получена информация в съответствие със закона и приложимите правила на Kaspersky. Данните се предават по защитен канал.

Използваме лични и нелични данни.

Лични данни

Можете да видите личните данни, предоставени съгласно Лицензионното споразумение с крайния потребител, Политиката за поверителност, Заявление за маркетинговата стратегия или Декларация на Kaspersky Security Network в съответния правен документ.

Преглед на правния документ

Нелични данни

За да поддържаме основната функционалност на софтуера, използваме следните нелични данни:

 • Флаг, показващ дали приложението Facebook е инсталирано на устройството;
 • версия на Facebook SDK;
 • код за оторизация, получен от доставчика на идентичност
 • маркер за достъп, получен от доставчика на идентичност;
 • тип данни, изпращан на доставчика на идентичност
 • маркер за идентичност, получен от доставчика на идентичност
 • ID на Притежателя на правата в системата на доставчика на идентичност
 • име на доставчика на идентичност
 • URI, на който се изпраща отговора на доставчика на идентичност
 • параметри, поискани от доставчика на идентичност
 • ИД на потребителя на уебсайта на Притежателя на права;
 • тип на маркера;
 • операционна система;
 • ИД на Софтуер, извлечен от лиценза;
 • пълна версия на Софтуера;
 • стойност, генерирана за потвърждаване на заявката
 • ИД на компонента на Софтуера;
 • ИД на Софтуера;
 • ИД на протокол.

За основната функционалност данните могат да бъдат инсталирани и изтеглени в услугата Firebase:

 • име на пакета на приложението;
 • код на езика на устройството;
 • модел на устройството;
 • настройка на часовата зона на устройството;
 • версия на операционната система;
 • код на езика на устройството, получен чрез изпълнение на JavaScript код в WebView;
 • възможна уникална връзка за съвпадение, която сървърът трябва да провери, преди да извърши съвпадение на пръстовия отпечатък;
 • Идентификатор на софтуера във Firebase;
 • Версия на Firebase SDK;
 • височина на екрана на устройството;
 • ширина на екрана на устройството;
 • дата и час на инсталиране на Софтуера.

Данните се препращат към Firebase през обезопасен канал. Информация за начина на обработване на данните във Firebase е публикувана на адрес: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

За да се осигури функционалността на QR скенера, следните данни ще бъдат предоставени и обработени в услугата на Huawei:

 • име на пакета на приложението;
 • код на държавата;
 • тип на устройството;
 • модел на устройството;
 • ID на алгоритъма за обработка на обект;
 • Име на API;
 • ИД на услугата
 • версия на операционната система;
 • информация за радио/мрежовата връзка;
 • ID на заявка;
 • ИД на фърмуера;
 • код на мобилния оператор;
 • формат на обработвания обект;
 • обработена хистограма на изображение;
 • дата и час на началото на заявката;
 • цвят, полета и цвят на фона на баркода, който ще се генерира;
 • височина на генерирания баркод;
 • ширина на генерирания баркод;
 • височина на баркода, който ще се генерира;
 • ширина на баркода, който ще се генерира;
 • брой обработени обекти;
 • максимална продължителност на обработката на обекта;
 • минимална продължителност на обработката на обекта;
 • дължина на низа, използван за генериране на баркод;
 • версия на компонента на Софтуера;
 • ИД на Софтуера;
 • брой програмни грешки;
 • резултатът от действието на Софтуера;
 • общ брой завършени заявки;
 • ИД на действието, извършено от потребителя в Софтуера;
 • обща продължителност на обработката на заявка

Обработката на данни в услугата на Huawei се извършва по защитен канал. Обработката на данни се извършва в съответствие с политиката за поверителност на Huawei и е достъпна на: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.