Thông tin về quyền truy cập của ứng dụng vào webcam và micrô

3 Tháng Mười, 2023

ID 82474

Kẻ xâm nhập có thể cố gắng xem trộm bạn bằng cách sử dụng webcam hoặc nghe trộm bạn bằng cách chiếm quyền truy cập vào micrô của bạn. Ứng dụng Kaspersky sẽ bảo vệ webcam và micrô của bạn khỏi bị truy cập trái phép nếu thành phần Kiểm soát micrô và webcam được bật. Trong thiết lập thành phần, bạn có thể chặn tất cả quyền truy cập của ứng dụng vào webcam và micrô hoặc yêu cầu được thông báo bất cứ khi nào ứng dụng cố gắng giành quyền truy cập vào webcam hoặc micrô.

Nếu thành phần này được bật nhưng quyền truy cập vào webcam và micrô của bạn không bị chặn hoàn toàn, quyền truy cập sẽ được cấp hoặc từ chối dựa trên nhóm tin tưởng chứa ứng dụng liên quan. Quyền truy cập bị chặn đối với các ứng dụng trong nhóm Hạn chế cao hoặc Không tin tưởng.

Trong cửa sổ thiết lập Phòng chống xâm nhập, bạn có thể cho phép truy cập webcam hoặc micrô đối với các ứng dụng có trong các nhóm Giới hạn mức Cao và Không tin tưởng. Nếu một ứng dụng từ nhóm Hạn chế thấp đang cố gắng giành quyền truy cập vào webcam hoặc micrô thì ứng dụng Kaspersky sẽ chặn quyền truy cập và thông báo cho bạn nếu bạn đã cấu hình thông báo trong phần thiết lập thành phần.

Trong danh sách thả xuống của thông báo, bạn có thể chặn ứng dụng truy cập vào webcam hoặc micrô, hoặc vào thiết lập quyền truy cập. Thông báo này không được hiển thị nếu một số ứng dụng đang chạy ở chế độ toàn màn hình trên máy tính của bạn.

Trong danh sách thả xuống chứa thông báo bạn có thể chọn ẩn các thông báo hoặc tiếp tục đặt cấu hình thiết lập hiển thị thông báo.

Cách Kaspersky quản lý webcam

Cách Kaspersky quản lý micrô

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.