Mở khóa thiết bị

28 Tháng Chín, 2023

ID 127526

Nếu bạn khóa thiết bị bằng My Kaspersky, thì bạn có thể mở khóa thiết bị.

Để mở khóa thiết bị:

  1. Chạm vào unlock_screen > Mở khóa trên màn hình của thiết bị bị khóa của bạn.
  2. Nhập mã bí mật.
  3. Chạm vào OK.

Thiết bị của bạn sẽ được mở khóa.

Nếu bạn khong nhớ mã bí mật, bạn có thể phục hồi nó trên My Kaspersky.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.