Tắt phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection trên một thiết bị

20 Tháng Bảy, 2023

ID 183849

Phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection có giới hạn về bản quyền đối với số lượng thiết bị được phép cài đặt. Khi đạt đến giới hạn này, bạn sẽ không thể sử dụng phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection trên các thiết bị mới.

Tuy nhiên, bạn có thể tắt phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection trên một số thiết bị để có thể bật phiên bản không giới hạn trên các thiết bị khác. Khi bạn tắt phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection trên một thiết bị, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ chuyển sang phiên bản miễn phí hoặc phi.

Nếu gói đăng ký sử dụng phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection được liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn thì bạn chỉ có thể tắt phiên bản không giới hạn thông qua My Kaspersky. Để biết thông tin chi tiết về cách tắt phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection thông qua My Kaspersky, hãy tham khảo tài liệu My Kaspersky.

Nếu gói đăng ký sử dụng phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection được liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn thì bạn chỉ có thể tắt phiên bản không giới hạn thông qua My Kaspersky từ Kaspersky VPN Secure Connection, như được nêu trong hướng dẫn dưới đây.

Để tắt phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection:

  1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection.
  2. Ở phần bên dưới của màn hình giấy phép, hãy chạm vào Tắt gói đăng ký cho thiết bị này.
  3. Xác nhận việc tắt gói đăng ký cho thiết bị.

    Lúc này, phiên bản miễn phí của Kaspersky VPN Secure Connection sẽ được sử dụng trên thiết bị. Bạn có thể sử dụng gói đăng ký phiên bản không giới hạn cho các thiết bị khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.