Liên kết một gói đăng ký với tài khoản My Kaspersky

20 Tháng Bảy, 2023

ID 184151

Nếu bạn đã mua một gói đăng ký sử dụng phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection khi không đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky hoặc khi bạn không có tài khoản My Kaspersky thì gói đăng ký của bạn sẽ được coi là gói đăng ký "ẩn danh". Một gói đăng ký ẩn danh được liên kết với tài khoản cửa hàng Google Play của bạn, nhưng không được liên kết với tài khoản My Kaspersky. Bạn có thể liên kết gói đăng ký ẩn danh của mình với tài khoản My Kaspersky bất kỳ lúc nào.

Sau khi bạn đăng ký My Kaspersky trên thiết bị bằng phiên bản không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection, gói đăng ký của bạn sẽ được tự động liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn. Sau đó, bạn có thể quản lý và khôi phục gói đăng ký của mình bằng cách sử dụng My Kaspersky. Tất cả các thiết bị sử dụng gói đăng ký này sẽ được liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn.

Khi bạn khôi phục một gói đăng ký ẩn danh từ Kaspersky VPN Secure Connection khi đang đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky, gói đăng ký của bạn cũng sẽ tự động được liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn. Tất cả các thiết bị sử dụng gói đăng ký này sẽ được kết nối tự động với gói đăng ký.

Nếu bạn có cả gói đăng ký ẩn danh và một gói đăng ký đã được liên kết với tài khoản My Kaspersky, và bạn đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky từ thiết bị có gói đăng ký ẩn danh, thiết bị đó sẽ chuyển sang gói đăng ký không ẩn danh. Tuy nhiên, gói đăng ký ẩn danh của bạn vẫn khả dụng cho các thiết bị khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.