Thông báo thương hiệu

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140724

Các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

App Store, Apple và macOS là các thương hiệu của Apple Inc.

IOS là thương hiệu hoặc thương hiệu được đăng ký của Cisco Systems, Inc. và/hoặc các chi nhánh của họ tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Android, Firebase, Chrome, Google, Google Analytics, Google Mobile, Google Play là các thương hiệu của Google LLC.

EMUI và Huawei là các thương hiệu của Huawei Technologies Co., Ltd.

Intel và Atom là các thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Microsoft và Windows là thương hiệu của tập đoàn Microsoft.

Arm là nhãn hiệu đã đăng ký của Arm Limited (hoặc các công ty con của Arm Limited) tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

ASUS là thương hiệu được đăng ký tại Hoa Kỳ hoặc một thương hiệu của Asustek Computer Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.