Nội dung và bộ nhớ của tập tin dấu vết

12 Tháng Mười, 2023

ID 128324

Các tập tin dấu vết được lưu trữ công khai trên máy tính trong 7 ngày sau khi tính năng ghi các tập tin dấu vết đã bị tắt. Các tập tin dấu vết sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 7 ngày.

Các tập tin dấu vết được lưu trữ trong thư mục ProgramData\Kaspersky Lab.

Định dạng tên của tập tin dấu vết như sau: KSDE<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

Các tập tin dấu vết có thể chứa dữ liệu riêng tư. Bạn có thể xem nội dung của một tập tin dấu vết bằng cách mở nó trong trình soạn văn bản (ví dụ như Notepad).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.