Slovníček pojmů

15. března 2021

ID 90

Aktivace aplikace

Přepnutí aplikace do plně funkčního režimu. Aktivaci aplikace provádí uživatel v rámci instalace nebo po instalaci aplikace. K aktivaci aplikace musí mít uživatel aktivační kód.

Aktivační kód

Kód, který obdržíte při zakoupení licence aplikace Kaspersky Anti-Virus. Tento kód je zapotřebí pro aktivaci aplikace.

Aktivační kód je jedinečná posloupnost dvaceti alfanumerických znaků ve formátu xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Aktualizace

Proces výměny / přidávání nových souborů (databází nebo aplikačních modulů) získaných z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky.

Aktualizační balíček

Souborový balíček určený pro aktualizaci databází a modulů aplikace. Aplikace společnosti Kaspersky kopíruje aktualizační balíčky z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky a automaticky je instaluje a uplatňuje.

Aktualizační servery společnosti Kaspersky

Servery HTTP společnosti Kaspersky, ze kterých jsou stahovány aktualizované antivirové databáze a moduly aplikací.

Antivirové databáze

Databáze, které obsahují informace o hrozbách pro zabezpečení počítače, o nichž společnost Kaspersky v době jejich vydání ví. Položky v antivirových databázích umožňují rozpoznávání škodlivého kódu v kontrolovaných objektech. Antivirové databáze vytvářejí odborníci společnosti Kaspersky. Tyto databáze se aktualizují každou hodinu.

Aplikační moduly

Soubory obsažené v instalačním balíčku společnosti Kaspersky, které mají na starost provádění hlavních úloh příslušné aplikace. Každému typu úlohy prováděné aplikací (ochrana, kontrola, aktualizace databází a modulů aplikace) odpovídá určitý modul aplikace.

Blokování objektu

Odmítnutí přístupu k objektu z aplikací jiných dodavatelů. Blokovaný objekt nelze číst, spustit, změnit ani odstranit.

Databáze phishingových webů

Seznam webových adres, které byly odborníky Kaspersky definovány jako phishingové. Databáze se pravidelně aktualizují a jsou součástí balíčku aplikací společnosti Kaspersky.

Databáze škodlivých webových adres

Seznam webových adres, jejichž obsah lze považovat za nebezpečný. Seznam, který vytvořili specialisté společnosti Kaspersky, se pravidelně aktualizuje a je součástí balíčku aplikací společnosti Kaspersky.

Digitální podpis

Zašifrovaný blok dat vložený do dokumentu nebo do aplikace. Digitální podpis se používá k identifikaci autora dokumentu nebo aplikace. Pro vytvoření digitálního podpisu musí mít původce dokumentu či aplikace digitální certifikát dokládající identitu původce.

Digitální podpis vám umožňuje ověřit zdroj a integritu dat a ochránit se proti podvrhům.

Dostupná aktualizace

Sada aktualizací pro moduly aplikace společnosti Kaspersky, včetně kritických aktualizací nashromážděných za určité období a změn v architektuře aplikace.

Důvěryhodný proces

Proces softwaru, jehož operace se soubory nejsou v režimu ochrany v reálném čase omezeny aplikací společnosti Kaspersky. Při zjištění podezřelé aktivity v důvěryhodném procesu odebere aplikace Kaspersky Anti-Virus proces ze seznamu důvěryhodných procesů a zablokuje jeho akce.

Exploit

Softwarový kód, který využívá zranitelná místa v systému nebo softwaru. „Exploity“ jsou často používány k instalaci malwaru do počítače bez vědomí uživatele.

Falešně pozitivní výsledek

Situace, kdy aplikace společnosti Kaspersky považuje neinfikovaný objekt za infikovaný, poněvadž se jeho kód podobá kódu viru.

Heuristický analyzátor

Technologie zjišťování hrozeb, informací o nichž dosud nebyly přidány do databází společnosti Kaspersky. Heuristická analýza zjišťuje objekty, jejichž chování v operačním systémy by mohlo představovat bezpečnostní riziko. Objekty zjištěné heuristickým analyzátorem se považují za pravděpodobně infikované. Objekt může být považován za pravděpodobně infikovaný, jestliže obsahuje například posloupnosti příkazů typické pro škodlivé objekty (otevření souboru, zápis do souboru).

Infikovaný objekt

Objekt, u kterého se část kódu přesně shoduje s částí kódu známého malwaru. Společnost Kaspersky nedoporučuje používat takové objekty.

Infikovatelný soubor

Soubor, který díky struktuře nebo formátu mohou zneužít pachatelé jako „schránku“ pro uložení a šíření škodlivého kódu. Zpravidla jde o spustitelné soubory, například soubory s koncovkami COM, EXE, DLL atd. Riziko vniknutí škodlivého kódu do těchto souborů je poměrně vysoké.

Karanténa

Vyhrazené úložiště, do něhož aplikace ukládá záložní kopie souborů, jež byly upraveny či odstraněny v rámci dezinfekce. Kopie souborů jsou uloženy ve zvláštním formátu, který není pro počítač nebezpečný.

Kaspersky Security Network (KSN)

Cloudová vědomostní databáze společnosti Kaspersky obsahující informace o reputaci aplikací a webů. Používání dat ze služby Kaspersky Security Network zaručuje rychlejší reakci aplikací společnosti Kaspersky na hrozby, zvyšuje účinnost některých součástí ochrany a snižuje riziko falešně pozitivních výsledků.

Komprimovaný soubor

Komprimovaný spustitelný soubor, který obsahuje dekomprimační program a pokyny pro operační systém k jeho spuštění.

Kontrola datových přenosů

Kontrola v reálném čase pomocí informací z aktuální (nejnovější) verze databází o objektech přenášených pomocí všech protokolů (například HTTP, FTP a dalších protokolů).

Licenční období

Časové období, po které máte přístup k funkcím aplikace a oprávnění k používání doplňkových služeb.

Maska souboru

Vyjádření názvu souboru pomocí zástupných znaků. Základní zástupné znaky, které jsou používány v maskách souborů, jsou * a ?, kde znak * představuje jakýkoli počet znaků a znak ? zastupuje libovolný jednotlivý znak.

Nastavení úlohy

Specifické nastavení aplikace pro každý typ úlohy.

Nekompatibilní aplikace

Antivirová aplikace od třetí strany nebo aplikace společnosti Kaspersky, která nepodporuje správu prostřednictvím aplikace Kaspersky Anti-Virus.

Nevyžádaná pošta

Nevyžádané hromadné e-mailové zprávy obsahující nejčastěji reklamu.

Neznámý virus

Nový virus, o kterém neexistují žádné informace v databázích. Obecně jsou neznámé viry v objektech zjišťovány aplikací pomocí heuristické analýzy. Tyto objekty jsou klasifikovány jako pravděpodobně infikované.

Phishing

Určitý druh internetového podvodu, jenž spočívá v odesílání e-mailových zpráv s cílem odcizit důvěrná data, většinou finanční povahy.

Pravděpodobně infikovaný objekt

Objekt, jehož kód obsahuje části upraveného kódu ze známé hrozby, nebo objekt, jehož chování se podobá chování určité hrozby.

Pravděpodobně nevyžádaná pošta

Zpráva, kterou nelze jednoznačně považovat za nevyžádanou poštu, ale má několik atributů nevyžádané pošty (např. určité typy poštovních a reklamních zpráv).

Program pro sledování úhozů kláves

Program určený ke skrytému protokolování kláves stisknutých uživatelem. Program pro sledování úhozů kláves zachytává úhozy kláves.

Protokol

Jasně definovaný a standardizovaný soubor pravidel pro řízení součinnosti mezi klientem a serverem. Mezi známé protokoly a s nimi spojené služby patří HTTP (WWW), FTP a NNTP (news).

Rootkit

Program nebo soubor programů pro maskování stop nepřátelských programů nebo malwaru v operačním systému.

V operačních systémech na bázi Windows představuje rootkit obvykle program, který pronikne do operačního systému a brání systémovým funkcím (Windows API). Bránění a úpravy nízkoúrovňových funkcí rozhraní API jsou hlavní metody, které těmto programům umožňují poměrně skrytou přítomnost v operačním systému. Rootkit obvykle může kromě klíčů registru popsaných v jeho konfiguraci také maskovat přítomnost jakýchkoli procesů, složek a souborů, které byly uloženy na pevném disku. Mnohé rootkity instalují v operačním systému své vlastní ovladače a služby (které jsou také „neviditelné“).

Skript

Malý počítačový program nebo nezávislá část programu (funkce), která je zpravidla vyvinuta k provádění konkrétní úlohy. Nejčastěji se využívá s programy vloženými do hypertextu. Skripty jsou například spuštěny po otevření některých webů.

Pokud je povolena ochrana v reálném čase, aplikace sleduje spouštění skriptů, zachycuje je a kontroluje, zda neobsahují viry. Na základě této kontroly můžete zablokovat nebo povolit provedení skriptu.

Skupina důvěryhodnosti

Skupina, do které aplikace Kaspersky Anti-Virus zařadí aplikace nebo proces v závislosti na následujících kritériích: přítomnost digitálního podpisu, reputace ve službě Kaspersky Security Network, úroveň důvěryhodnosti zdroje aplikace a potenciální riziko plynoucí z akcí prováděných aplikací nebo procesem. Na základě skupiny důvěryhodnosti, do které aplikace patří, pak Kaspersky Anti-Virus může omezit akce prováděné aplikací v operačním systému.

V aplikaci Kaspersky Anti-Virus náležejí aplikace do jedné z následujících skupin důvěryhodnosti: Důvěryhodné, Nízké omezení, Vysoké omezení, nebo Nedůvěryhodné.

Součásti ochrany

Základní součásti aplikace Kaspersky Anti-Virus určené k ochraně před konkrétními typy hrozeb (například Anti-Phishing). Jednotlivé součásti jsou poměrně nezávislé na ostatních, a je tudíž možné je zakázat či konfigurovat vzájemně nezávisle.

Spouštěcí objekty

Soubor programů potřebných ke spuštění a řádnému běhu operačního systému a softwaru instalovaného v počítači. Tyto objekty jsou spouštěny při každém spuštění operačního systému. Existují viry schopné infikovat právě automaticky spouštěné objekty, což může například vést k zablokování spouštění operačního systému.

Spouštěcí sektor disku

Spouštěcí sektor je speciální oblast na pevném disku počítače, diskety nebo jiného zařízení pro ukládání dat. Obsahuje informace o souborovém systému disku a program spouštěcího zavaděče, který má na starosti spouštění operačního systému.

Existuje mnoho virů, které infikují spouštěcí sektory, proto se nazývají viry spouštěcího sektoru (bootovací). Aplikace společnosti Kaspersky umožňuje kontrolovat, zda se ve spouštěcích sektorech nenacházejí viry, a pokud nalezne infekci, provede jejich dezinfekci.

Technologie iChecker

Jedná se o technologii, která zvyšuje rychlost antivirové kontroly vyloučením objektů, jež se od poslední kontroly nezměnily, za předpokladu, že se nezměnily parametry kontroly (databáze a nastavení). Informace o jednotlivých souborech se ukládají do zvláštní databáze. Tato technologie se používá v obou režimech, tj. při ochraně v reálném čase i při kontrole na vyžádání.

Například jste aplikací Kaspersky nechali zkontrolovat archiv a tomu byl přiřazen stav není infikováno. Jestliže se tento archiv nezměnil a nezměnilo se ani nastavení kontroly, aplikace při příští kontrole archiv přeskočí. Pokud obsah archivu změníte přidáním nového objektu, změníte nastavení kontroly nebo provedete aktualizaci databází aplikace, bude archiv znovu kontrolován.

Omezení technologie iChecker:

  • nepracuje s rozsáhlými soubory, protože je snazší soubor zkontrolovat než zkoumat, zda se od poslední kontroly nezměnil;
  • podporuje omezený počet formátů.
Trasování

Spouštění aplikace v režimu ladění; po provedení každého z příkazů se aplikace zastaví a zobrazí se výsledek tohoto kroku.

Úloha

Funkce aplikace společnosti Kaspersky jsou implementovány ve formě úloh, jako jsou úloha úplné kontroly nebo úloha aktualizace.

Úroveň hrozby

Index zobrazující pravděpodobnost, že aplikace představuje hrozbu pro operační systém. Úroveň hrozby se počítá pomocí heuristické analýzy na základě dvou typů kritérií:

  • statických (například informací o spustitelném souboru aplikace: velikost, datum vytvoření atd.);
  • dynamických, která se používají pro simulaci činnosti aplikace ve virtuálním prostředí (analýza systémových volání aplikace).

Hodnocení hrozby umožňuje detekování chování typického pro malware. Čím nižší je úroveň hrozby, tím více akcí v operačním systému má aplikace povoleno provádět.

Úroveň zabezpečení

Úroveň zabezpečení je předem definovaný soubor nastavení pro nějakou součást aplikace.

Virová nákaza

Řada úmyslných pokusů o napadení zařízení virem.

Virus

Program, který infikuje jiné programy přidáním svého kódu do těchto programů za účelem získání kontroly při spuštění infikovaných souborů. Tato jednoduchá definice umožňuje identifikaci hlavní akce, kterou virus provádí, tj. infekci.

Zranitelnost

Vada v operačním systému nebo v aplikaci, jíž mohou původci malwaru využít k průniku do operačního systému nebo aplikace za účelem poškození jejich integrity. Přítomnost velkého množství slabých míst v operačním systému jej činí nespolehlivým, protože viry, které do operačního systému vniknou, mohou způsobit narušení chodu samotného operačního systému i nainstalovaných aplikací.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.