Ordlista

15 mars 2021

ID 90

Aktivera programmet

Växla så att programmet körs i fullfunktionsläge. Aktivering av program utförs av användaren under eller efter programinstallationen. För att aktivera programmet, måste användaren ha en aktiveringskod

Aktiveringskod

En kod som du får när du köper den kommersiella licensen för Kaspersky Anti-Virus. Denna kod krävs för att programmet ska kunna aktiveras.

Aktiveringskoden är en unik sekvens bestående av tjugo alfanumeriska tecken på formatet xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Antivirusdatabaser

Databaser som innehåller information om hot mot datorsäkerheten som Kaspersky kände till när antivirusdatabaserna gavs ut. Posterna i antivirusdatabaserna gör det möjligt att upptäcka skadlig kod i objekt som genomsöks. Antivirusdatabaserna skapas av specialister vid Kaspersky och uppdateras varje timme.

Blockera ett objekt

Neka tredjepartsprogram tillgång till ett objekt. Ett blockerat objekt kan inte läsas, köras, ändras eller tas bort.

Databas med misstänkta nätfiskeadresser

Lista över webbplatser som definieras som nätfiskewebbplatser av Kasperskys experter. Databasen uppdateras regelbundet och är en del av Kasperskys program.

Databas med skadliga webbadresser

Lista över webbplatsadresser, vars innehåll kan betraktas som skadligt. Skapat av specialister vid Kaspersky och listan uppdateras regelbundet och ingår i programpaket från Kaspersky.

Digital signatur

Ett krypterat datablock som är inbäddat i ett dokument eller ett program. En digital signatur används för att identifiera ett dokument eller ett programs utgivare. För att kunna skapa en digital signatur måste dokumentets eller programkodens författare ha ett digitalt certifikat som visar vem författaren är.

En digital signatur låter dig kontrollera datakällan och datas integritet och skydda dig mot förfalskningar.

Diskbootsektor

En bootsektor är en speciell del av en dators hårddisk, diskettenhet eller av en annan datalagringsenhet. Den innehåller information om diskens filsystem och ett laddningsprogram ("boot loader") som ansvarar för starten av operativsystemet.

Det finns ett antal virus som infekterar bootsektorn, dessa kallas därför bootvirus. Programmet från Kaspersky möjliggör genomsökning av bootsektorn efter virus, som desinficeras om en infektion hittas.

Falsklarm

En situation när Kasperskys program bedömer ett objekt som inte är infekterat som infekterat, beroende på att dess kod liknar koden hos ett virus.

Filmask

Representation av ett filnamn med användning av jokertecken. De två standardjokertecken som används i filmasker är * och ?, där * representerar ett godtyckligt antal tecken och ? står för ett enskilt godtyckligt tecken.

Heuristisk analysator

En teknik för att upptäcka information om hot som ännu inte lagts till i Kasperskys databaser. Den heuristiska analysatorn upptäcker objekt vars aktiviteter i systemet kan utgöra ett hot. Objekt som upptäcks med den heuristiska analysfunktionen anses vara sannolikt smittade. Ett objekt kan t.ex. betraktas som sannolikt smittat om det innehåller sekvenser av kommandon som är typiska för skadliga objekt (öppna filer, skriva till filer).

Hotnivå

Ett index som visar sannolikheten för att ett program utgör ett hot för operativsystemet. Hotnivån beräknas med hjälp av heuristisk analys, baserat på två typer av kriterier:

  • Statisk (till exempel information om ett programs körbara fil: storlek, datum när den skapades m.m.)
  • Dynamiska, dessa kriterier används under simuleringen av programkörningen i en virtuell miljö (programmet olika begäran om tillgång till systemfunktioner analyseras)

Hotnivån gör det möjligt att identifiera uppträdanden typiska för skadliga program. Ju lägre hotnivå, desto fler åtgärder tillåts programmet vidta i operativsystemet.

iChecker-teknik

En teknik som gör det möjligt att öka hastigheten för antivirussökningen genom att utesluta objekt som inte har ändrats sedan den senaste sökningen, förutsatt att sökparametrarna (databaserna och inställningarna) inte har ändrats. Informationen för varje fil lagras i en särskild databas. Tekniken används både vid realtidsskydd och vid manuella söklägen.

Du har t.ex. en arkivfil som genomsökts av ett program från Kaspersky och som tilldelats statusen ej smittad. Nästa gång hoppar programmet över det här arkivet, förutsatt att objektet eller inställningarna för sökningen inte har ändrats. Om du har ändrat innehållet i arkivet genom att lägga till ett nytt objekt i det, ändrat sökinställningarna eller uppdaterat programdatabaserna, kommer arkivet att sökas igenom på nytt.

Begränsningar hos iChecker-tekniken:

  • Tekniken fungerar inte med stora filer, eftersom det går snabbare att söka igenom en stor fil än att kontrollera om den ändrats efter den senaste genomsökningen.
  • Tekniken stöder ett begränsat antal format.
Infekterat objekt

Ett objekt för vilket en del av dess kod helt överensstämmer med koden för ett känt skadligt program. Kaspersky rekommenderar inte att sådana objekt används.

Inkompatibelt program

Ett antivirusprogram från en tredjepartsleverantör eller ett program från Kaspersky som inte stödjer hantering genom Kaspersky Anti-Virus.

Karantän

Ett dedicerat lagringsutrymme där programmet placerar säkerhetskopior av filer som har ändrats eller tagits bort under desinficering. Kopior av filer lagras i ett speciellt format och utgör inget hot för datorn.

Kaspersky Security Network (KSN)

Kasperskys molnbaserade kunskapsbas innehåller information om program och webbplatsers rykte. Genom att använda data från Kaspersky Security Network garanteras snabbare reaktion från Kaspersky på hot, bättre prestanda för vissa skyddskomponenter och minskad risk för falsklarm.

Kasperskys uppdateringsservrar

HTTP-servrarna på Kaspersky från vilka uppdaterade databaser och programmoduler laddas ned.

Komprimerad fil

En komprimerad körbar fil som innehåller ett dekompressionsprogram och instruktioner som operativsystemet använder vid körning.

Licensens giltighetsperiod

Den period under vilken du har tillgång till programmets funktioner och rätten att använda ytterligare tjänster.

Möjligen infekterat objekt

Ett objekt vars kod innehåller en modifierad version av ett känt hot eller en kod och med ett uppförande som påminner om ett hot.

Nätfiske

En typ av Internet-bedrägeri där e-postmeddelanden skickas i syfte att stjäla konfidentiell information, oftast finansiella uppgifter.

Okänt virus

Ett nytt virus som det inte finns någon information om i databaserna. Okända virus upptäcks vanligen genom att programmet genomsöker objekt med den heuristiska analysatorn. Sådana objekt märks som sannolikt infekterade.

Program som utnyttjar en säkerhetsrisk (Exploits)

En programvarukod som använder en sårbarhet i systemet eller programvaran. Kryphål används ofta för att installera skadlig kod i datorn utan användarens vetskap.

Programmoduler

Filer i installationspaketet från Kaspersky som ansvarar för att utföra huvuduppgifterna för motsvarande program. En speciell programmodul motsvarar var och en av de uppgifter som utförs av programmet (skydd, sökning, uppdatering av databaser och moduler).

Protokoll

En klart definierad och standardiserad uppsättning regler som styr interaktionen mellan en klient och en server. Välkända protokoll och tjänster som förknippas med dem är HTTP, FTP och NNTP.

Rootkit

Ett program eller en uppsättning program som döljer spår av en inkräktare eller skadlig programvara i operativsystemet.

I Windows-baserade operativsystem betyder rootkit vanligtvis ett program som gör intrång i systemet och påverkar systemfunktioner (Windows API). Uppfångning och modifiering av API-lågnivåfunktioner är de huvudsakliga metoder som tillåter att dessa program kan gömma sig ganska väl i operativsystemet. Ett rootkit kan vanligen också maskera närvaron av processer, mappar och filer som lagrats på hårddisken, förutom registernycklar, om de beskrivs i konfigurationen för aktuell rootkit. Många rootkits installerar sina egna drivrutiner och tjänster i operativsystemet (dessa är också "osynliga").

Säkerhetsnivå

Säkerhetsnivån definieras som en fördefinierad samling inställningar för en programkomponent.

Sårbarhet

En brist i ett operativsystem eller program som kan utnyttjas av konstruktörer av skadliga program för att tränga in i operativsystemet eller programmet och skada dess integritet. Närvaron av ett stort antal sårbarheter i ett operativsystem gör det opålitligt, eftersom virus som tränger in i operativsystemet kan orsaka störningar i operativsystemet självt och i installerade program.

Skräppost

Oönskade massutskick via e-post innehåller i allmänhet reklam.

Skript

Ett litet datorprogram eller en oberoende del av ett program (funktion) och som vanligtvis har utvecklats för att utföra en bestämd uppgift. Det används oftast med program som är inbäddade i hypertext. Skript körs t.ex. när du öppnar angivna webbplatser.

Om realtidsskyddet är aktiverat spårar programmet skriptstart, och fångar upp och genomsöker dem efter virus. Du kan (beroende på sökresultat) välja att tillåta körning av skripten eller blockera dem.

Skyddskomponenter

Integrerade delar av Kaspersky Anti-Virus avsedda att skydda mot bestämda typer av hot (t.ex. Skydd mot nätfiske). Varje komponent är relativt självständig så den kan inaktiveras eller konfigureras individuellt.

Smittbar fil

Ett objekt som på grund av sin struktur eller sitt format kan användas av kriminella som en "behållare", för att lagra och sprida skadlig kod. Som en tumregel gäller detta för körbara filer, till exempel filer med filtilläggen .COM, .EXE, .DLL. Risken att skadlig kod aktiveras i sådana filer är ganska stor.

Spårning

Körning av programmet i debug-läge; efter varje körning av ett kommando stannas programmet och stegets resultat visas.

Startobjekt

En uppsättning program som behövs för att starta operativsystemet och andra program på din dator, samt få dem att fungera korrekt. Dessa objekt körs varje gång operativsystemet startar. Det finns virus som specifikt kan infektera objekt som körs automatiskt, något som till exempel kan leda till att du inte längre kan starta operativsystemet.

Tangentloggning

Ett program som konstruerats för dold loggning av information om tangenter som tryckts ned av användaren. Tangentloggare fungerar som uppfångare av tangenttryckningar.

Tillförlitlig process

En programvaruprocess vars filoperationer inte begränsas av program från Kaspersky i realtidsskyddsläge. Vid upptäckt av en misstänkt aktivitet från en tillförlitlig process utesluter Kaspersky Anti-Virus processen från listan över tillförlitliga processer och blockerar samtliga av dess aktiviteter.

Tillförlitlighetsgrupp

En grupp i vilken Kaspersky Anti-Virus placerar ett program eller en process, beroende på följande kriterier: närvaro av digital signatur, rykte inom Kaspersky Security Network, tillförlitlighetsnivå hos programmets källa och potentiell risk för de åtgärder som programmet eller processen utför. Baserat på den tillförlitlighetsgrupp som ett program tillhör, kan Kaspersky Anti-Virus begränsa vilka åtgärder som programmet får lov att utföra i operativsystemet.

I Kaspersky Anti-Virus tillhör program en av följande tillförlitlighetsgrupper: Tillförlitlig, Låg begränsning, Hög begränsning eller Icke tillförlitlig.

Tillgängliga uppdateringar

En uppsättning uppdateringar för programmoduler från Kaspersky, som innehåller kritiska uppdateringar som samlats in under en viss tidsperiod, samt ändringar i programarkitekturen.

Trafikgenomsökning

En realtidssökning som använder information från den (aktuella) senaste versionen av databaserna för objekt som överförts via alla protokoll (t.ex. HTTP, FTP och andra protokoll).

Trolig skräppost

Meddelande där det inte säkert kan konstateras att det är skräppost, men där meddelandet har flera kännetecken som är typiska för skräppost (t.ex. vissa typer av massutskick och reklam).

Uppdatering

Procedur för att ersätta/lägga till nya filer (databaser eller programmoduler) som hämtats från Kasperskys uppdateringsservrar.

Uppdateringspaket

Ett filpaket som är utformat för att uppdatera databaser och programmoduler. Program från Kaspersky kopierar uppdateringspaket från Kasperskys uppdateringsservrar samt installerar och aktiverar dem.

Uppgift

Funktionerna i Kaspersky-programmet genomförs i form av uppgifter, såsom: Fullständig sökning eller uppdatering.

Uppgiftsinställningar

Programinställningar som är speciella för varje uppgiftstyp.

Virus

Ett program som infekterar andra program genom att lägga till sin kod i programmen i avsikt att få kontroll när de infekterade filerna körs. Denna enkla definition gör det möjligt att avslöja den huvudsakliga aktion som utförs av varje virus – infektion.

Virusangrepp

En serie avsiktliga försök att infektera en enhet med ett virus.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.