Thông báo thương hiệu

5 Tháng Tư, 2023

ID 143122

Các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

App Store, Apple, Finder, iCloud, iTunes, Launchpad, Mac, macOS, OS X và Touch ID là các thương hiệu của Apple Inc.

IOS là một thương hiệu hoặc thương hiệu được đăng ký của Cisco Systems, Inc. và/hoặc các đại lý của họ tại Hoa Kỳ và một số quốc gia nhất định khác.

Android, Firebase, Google và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.

Microsoft và Windows là các thương hiệu của nhóm công ty của Microsoft.

JavaScript là thương hiệu đã được đăng ký của Oracle và/hoặc các công ty liên kết của họ.

Intel là một thương hiệu của Intel Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

"WireGuard" và logo "WireGuard" là các thương hiệu đã đăng ký của Jason A. Donenfeld.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.