Meddelande om dataintegritet för teknisk support via chatt, e-post och telefonsamtal

INFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

AO Kaspersky Lab, med adressen: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moskva 125212, Ryssland (“Kaspersky”, “Kaspersky Lab”, “KL” eller “vi”).

Om du har frågor om Kaspersky Labs intergritetspraxis eller om du vill att vi ska uppdatera din information eller preferenser om som du gett oss bör du kontakta oss direkt eller vår Kaspersky EU-representant via e-post eller telefonsamtal: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Tyskland, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Den dataskyddsansvarige kan nås via post eller e-post: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Tyskland, dpo@kaspersky.com.

VAD ÄR DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter avser en levande individ som kan identifieras baserat på uppgifterna. Identifiering kan ske med hjälp av uppgiften ensam eller tillsammans med någon annan information i den registeransvariges innehav, eller som sannolikt kommer att komma i sådan besittning. Behandlingen av personuppgifter regleras av General Data Protection Regulation 2016/679 (”GDPR”).

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter i följande syften:

 • Kunna ge dig supporttjänster.
 • Förbättra våra tjänsters kvalitet och/eller bättre förstå olika förfrågningar genom att jämföra med tidigare konversationer.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi bearbetar följande kategorier av personuppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Statisk IP-adress
 • Tid och datum på kundtjänstens kontakt va ett samtal, chatt, e-post eller ticket
 • Innehållet på ett samtal, en chatt, e-post eller ticket
 • Ditt telefonnummer (endast vid support via telefon)
 • Inspelning av kundsamtal
 • Inspelning av kundens fjärrarbete
 • Uppladdade filer
 • Namn på enheter som är kopplade till My Kaspersky
 • Kaspersky-produkters aktiveringskod och antalnummer
 • Bankkontonummer, om det är nödvändigt för att betala tillbaka ett köp via banköverföring
 • Faktureringsadress
 • Ditt kreditkorts första 6 och sista 4 siffror
 • Beställningsrelaterad information från Kasperskys e-butiker
 • Land och geolocation
 • Användarnamn på sociala media på Facebook/Google Play Store/Apple App Store/Huawei store (vid förfrågningar via dessa sociala plattformer)

Vi hämtar dina personuppgifter från dig direkt.

VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter om dig:

 • Behandling är nödvändigt för utförandet av ett avtal mellan Kaspersky och dataämnet (Art. 6 (1) (b) GDPR).
 • Behandling är nödvändigt för utförandet av supporttjänster (Legitima intressen, Art. 6 (1) (f) GDPR).

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan dela dina personuppgifter:

 • Inom företagskoncernen Kaspersky Lab med strikta åtkomsträttigheter.
 • Till Externa leverantörer och supporttjänster.

Dina personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och delas endast med de leverantörer som förser oss med IT-tjänster och tjänster inom systemadministration.

Sådana företag måste följa vår integritetspolicy och våra säkerhetskrav, och de får inte använda personuppgifter som de tar emot från oss i något annat syfte.

ÖVERFÖRING AV DATA UTOMLANDS

De personuppgifter som lämnats av användare till Kaspersky Lab kan behandlas i följande länder, inklusive länder utanför Europeiskan Unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som enligt Europakommissionen inte anses tillhandahålla tillräckligt dataskydd: EES: Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Grekland; utanför EES: Schweiz, Brasilien, Ryssland och USA.

Kaspersky Lab har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med bästa praxis för säkerhet och integritet (mer information finns på https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), bl.a. genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag (dessa standardavtalsklausuler finns på följande länk), vilka kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifter som behandlas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i nivå med en likvärdig standard som den som krävs enligt Europeiska unionens dataskyddslag.

När vi delar dina personuppgifter med en tredjepartstjänstleverantör utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz (enligt vad som beskrivs i avsnittet om informationsdelning) ålägger vi tredjepartstjänstleverantören en avtalsenlig förpliktelse att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda din information.

SÅ HÄR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att uppnå syftena som de behandlades för.

AUTOMATISERADE BESLUT

Vår tekniska support fattar inte automatiserade beslut.

DINA RÄTTIGHETER OCH DINA PERSONUPPGIFTER

Vi informerar också dig om att du har vissa rättigheter avseende personuppgifter som vi har om dig:

 • Rätt att bli informerad. Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina personuppgifter, och om dina rättigheter.
 • Rätt till åtkomst. Du har rätt att begära information om hur vi använder dina personuppgifter. Du kan dessutom begära en kopia av personuppgifterna som vi behandlar om dig och kontrollera att vi behandlar dem på lagenligt vis.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära korrigering av de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till radering (rätt att bli bortglömd). På det här sättet kan du be oss radera eller ta bort personuppgifter där det inte finns några giltiga anledningar till fortsatt bearbetning, till exempel lagstadgade lagringstider.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du kan begära att vi avbryter behandlingen av personuppgifter om dig, t.ex. om du vill att vi ska fastställa deras riktighet eller anledning till att behandla dem.
 • Rätt till överföring av uppgifter. I den mån som behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtyckte eller ett avtal (Artiklar 6 (1) (a) ch (b) GDPR), kan du även begära personuppgifterna som du har gett oss på ett strukturerat sätt som vanligen kan läsas av maskiner och att få dina personuppgifter skickade till den annan kontrollant.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar på grunder relaterade till din särskilda situation när som helst angående behandlingen av dina personuppgifter baserat på Artikel 6 (1) (f) ur GDPR (databehandling av legitima skäl). Om du invänder kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter om vi inte kan uppvisa övertygande legitima anledningar till behandlingen som i så fall skall överskrida dina intressen, rättigheter och friheter eller för skapandet, utövandet eller försvar av juridiska anspråk.
 • Rätt att återkalla samtycke till dataskydd. Om du har givit oss samtycke till att bearbeta dina personuppgifter har du rätt att återta ditt samtycke när som helst vilket gäller för framtiden. Detta påverkar inte lagenligheten i bearbetningen av dina personuppgifter innan samtyckets återkallande.
 • Rätt att framföra klagomål. Du har rätt att kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land och inlämna ett klagomål mot vår dataskydds- och integritetspraxis.

SÅ UTÖVAR DU DINA RÄTTIGHETER

Om du vill utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss eller vår representant i EU direkt när som helst: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Tyskland, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Som princip behöver du inte betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva några övriga rättigheter).

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina andra rättigheter). Det är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig och efterfråga ytterligare information i samband med din begäran för att kunna besvara den snabbare.

Vi försöker att svara på en berättigad begäran inom en månad. Ibland kan det ta längre än en månad om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal sådana. I sådana fall meddelar vi dig och håller dig informerad.

KLAGOMÅL

Kontakta oss om du vill framföra ett klagomål som rör den här integritetspolicyn eller vår praxis i förhållande till dina personuppgifter.

Om du anser att behandlingen av personuppgifter som gäller dig strider mot gällande dataskyddslag har du rätt att när som helst inlämna ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Vilken tillsynsmyndighet som har sköter ditt klagomål kan bero på vilket land du bor i.