Thông tin về chứng chỉ giấy phép

14 Tháng Hai, 2024

ID 73976

Chứng nhận giấy phép là một tài liệu được chuyển đến người dùng cùng với tập tin khóa hoặc mã kích hoạt.

Chứng nhận giấy phép chứa các thông tin giấy phép sau:

  • Khóa giấy phép hoặc số đơn hàng.
  • Chi tiết của người dùng được cấp giấy phép.
  • Chi tiết của ứng dụng có thể được kích hoạt sử dụng giấy phép.
  • Giới hạn về số đơn vị được cấp phép (ví dụ, số thiết bị có thể sử dụng ứng dụng theo giấy phép).
  • Ngày bắt đầu thời hạn giấy phép.
  • Ngày hết hạn giấy phép hoặc thời hạn giấy phép.
  • Loại giấy phép.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.