Wykluczenia i działania dotyczące wykrywania obiektów

3 października 2023

ID 201385

Ustawienia

Opis

Automatycznie wykonuj zalecane działania

Jeśli pole jest odznaczone, główne składniki Kaspersky Small Office Security działają w trybie interaktywnym. To oznacza, że Kaspersky Small Office Security poprosi użytkownika o zdecydowanie, które działanie ma zostać podjęte na wykrytych obiektach i zagrożeniach, jeśli opcja Pytaj użytkownika została zaznaczona w ustawieniach Ochrony plików, Bezpiecznego surfowania, Ochrony poczty, Kontroli systemu i Ochrony przed włamaniami.

Jeśli pole jest zaznaczone, Kaspersky Small Office Security automatycznie wybiera działanie w oparciu o reguł zdefiniowane przez ekspertów z Kaspersky.

Usuń szkodliwe narzędzia, oprogramowanie adware, autodialery oraz podejrzane programy pakujące

Jeśli pole jest zaznaczone, Kaspersky Small Office Security usuwa szkodliwe narzędzia, oprogramowanie typu adware, autodialery i podejrzane programy pakujące w automatycznym trybie ochrony.

Funkcja ta jest dostępna, jeżeli zaznaczono pole Automatycznie wykonuj zalecane działania.

Użyj technologii zaawansowanego leczenia (wymaga znacznych zasobów komputera)

Jeśli pole jest zaznaczone, w momencie wykrycia szkodliwej aktywności w systemie operacyjnym na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. W tym komunikacie Kaspersky Small Office Security zaoferuje użytkownikowi przeprowadzenie zaawansowanego leczenia komputera. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na zastosowanie tej procedury, Kaspersky Small Office Security zneutralizuje to zagrożenie. Po zakończeniu procedury zaawansowanego leczenia, Kaspersky Small Office Security uruchamia komputer ponownie. Technologia zaawansowanego leczenia wykorzystuje dużą ilość zasobów komputera, co może spowolnić inne aplikacje.

Gdy aplikacja wykrywa aktywną infekcję, niektóre funkcjonalności systemu operacyjnego mogą być niedostępne (np. uruchamianie modułów procesu działającego w tle). Dostępność systemu operacyjnego jest przywracana po zakończeniu Zaawansowanego leczenia i po ponownym uruchomieniu komputera.

 

Typy wykrywanych obiektów

Aplikacja wykrywa różne typy obiektów, takie jak wirusy i robaki, trojany oraz oprogramowanie typu adware. Więcej informacji można znaleźć w Encyklopedii Kaspersky.

Wykryj stalkerware

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, Kaspersky Small Office Security wykrywa aplikacje typu stalkerware, które pomagają przestępcom uzyskać dostęp do Twojej lokalizacji, wiadomości lub odwiedzanych stron internetowych i sieci społecznościowych.

Wykrywaj legalne aplikacje, których przestępcy mogą użyć do uszkodzenia Twojego komputera lub danych osobowych

Jeśli pole jest zaznaczone, Kaspersky Small Office Security wykrywa legalne programy, które mogą zostać wykorzystane przez cyberprzestępców do uszkodzenia komputera lub danych osobistych. To oprogramowanie zawiera aplikacje do zdalnej administracji, których administratorzy systemu mogą używać do uzyskania dostępu do interfejsu zdalnego komputera w celu przeprowadzenia monitorowania lub zarządzania.

Kaspersky Small Office Security nie wykrywa aplikacji do zdalnej administracji, które są uważane za zaufane.

Obiekty spakowane wielokrotnie

Jeśli pole jest zaznaczone, Kaspersky Small Office Security wykrywa pliki wielokrotnie spakowane przez różne programy pakujące. Wielokrotne pakowanie utrudnia skanowanie obiektów.

Zarządzaj wykluczeniami

Kliknięcie tego odnośnika spowoduje otwarcie okna Wykluczenia zawierającego listę wykluczeń ze skanowania. Wykluczenie ze skanowania to zestaw warunków, które, gdy są spełnione, powodują, że aplikacja nie skanuje określonego obiektu w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń.

Możliwe jest dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie wykluczeń z listy.

W oknie dodawania lub edytowania wykluczenia możesz zdefiniować określone warunki, które, gdy są spełnione, uniemożliwią skanowanie obiektów (aplikacja nie przeskanuje ich):

 • Plik lub folder, który powinien zostać wykluczony ze skanowań (możesz także wykluczyć pliki wykonywalne aplikacji i procesów). Możesz użyć masek zgodnie z następującymi regułami:
  • Znak * (gwiazdka), który zastępuje dowolny zestaw znaków, za wyjątkiem znaków: \ i / (separatory nazw plików i folderów w ścieżkach dostępu do plików i folderów). Na przykład, maska C:\*\*.txt będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików z rozszerzeniem TXT, znajdujących się w folderach na dysku C:, ale nie w podfolderach.
  • Dwa występujące po sobie znaki * zastępują dowolny zestaw znaków (w tym pusty zestaw) w nazwie pliku lub folderu, w tym znaki: \ i / (separatory nazw plików i folderów w ścieżkach dostępu do plików i folderów). Na przykład, maska C:\Folder\**\*.txt będzie zawierała wszystkie ścieżki do plików z rozszerzeniem TXT, znajdujących się w folderze o nazwie Folder, poza samym folderem Folder. Maska musi zawierać przynajmniej jeden poziom zagnieżdżenia. Maska C:\**\*.txt nie jest ważną maską.
  • Znak ? (znak zapytania), który zastępuje dowolny pojedynczy znak, za wyjątkiem znaków: \ i / (separatory nazw plików i folderów w ścieżkach dostępu do plików i folderów). Na przykład, maska C:\Folder\???.txt będzie zawierała ścieżki do wszystkich plików znajdujących się w folderze o nazwie Folder, które posiadają rozszerzenie TXT i nazwę składającą się z trzech znaków.
 • Typ obiektów, które muszą zostać wykluczone ze skanowań. Wprowadź nazwę typu obiektu zgodnie z klasyfikacją Encyklopedii Kaspersky (na przykład: Email-Worm, Rootkit lub RemoteAdmin). Możesz użyć masek ze znakiem ? (zastępuje dowolny pojedynczy znak) oraz znak * (zastępuje dowolną liczbę znaków). Na przykład, jeśli określona jest maska Client*, aplikacja wyklucza obiekty Client-IRC, Client-P2P i Client-SMTP ze skanowania.
 • Suma kontrolna obiektu. Porównanie sumy kontrolnej obiektu z sumą kontrolną wskazaną w tym ustawieniu umożliwia skanowanie wykluczenia obiektu, który nie został zmodyfikowany od ostatniego skanowania.
 • Składniki ochrony, dla których stosowane jest wykluczenie.

Zamiast usunięcia wykluczenia z listy, możesz zmienić stan wykluczenia na Nieaktywny (w oknie dodawania lub edytowania wykluczenia). Jeśli stan jest nieaktywny, wykluczenie nie będzie stosowane.

Określ zaufane aplikacje

Kliknięcie tego odnośnika otwiera okno z listą zaufanych aplikacji. Kaspersky Small Office Security nie monitoruje aktywności plikowej i aktywności sieciowej zaufanych aplikacji (w tym szkodliwych), a także nie monitoruje zapytań tych aplikacji do rejestru systemowego.

Możliwe jest dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie zaufanych aplikacji z listy.

Nawet wtedy, gdy aplikacja znajduje się na liście zaufanych, Kaspersky Small Office Security kontynuuje skanowanie pliku wykonywalnego i procesu tej aplikacji dla wirusów i innych zagrożeń. Jeśli nie chcesz skanować pliku wykonywalnego i procesu zaufanej aplikacji, dodaj aplikację do listy wykluczeń.

Podczas dodawania lub edytowania zaufanej aplikacji, w oknie Wykluczenia dla aplikacji możesz określić reguły, które będą używane przez Kaspersky Small Office Security do monitorowania aktywności zaufanej aplikacji.

W oknie Wykluczenia dla aplikacji dostępne są następujące reguły:

 • Nie skanuj otwieranych plików.
 • Nie monitoruj aktywności aplikacji. Ochrona przed włamaniami nie monitoruje żadnej aktywności aplikacji.
 • Nie dziedzicz ograniczeń nadrzędnego procesu (aplikacji). Jeśli ograniczenia procesu nadrzędnego lub aplikacji nie są dziedziczone, aktywność aplikacji jest monitorowana zgodnie ze zdefiniowanymi regułami lub zgodnie z regułami grupy zaufania, do której należy aplikacja.
 • Nie monitoruj aktywności aplikacji potomnych.
 • Nie blokuj interakcji z interfejsem Kaspersky Small Office Security. Aplikacja może zarządzać aplikacją Kaspersky Small Office Security za pomocą interfejsu graficznego. Możliwe, że będziesz musiał zezwolić aplikacji na zarządzanie interfejsem Kaspersky Small Office Security podczas korzystania z aplikacji nawiązującej połączenia z pulpitem zdalnym lub aplikacji obsługującej urządzenia wskazujące. Przykładami tego rodzaju urządzeń są panele dotykowe oraz tablety graficzne.
 • Nie skanuj całego ruchu sieciowego (lub zaszyfrowanego ruchu sieciowego). W zależności od wybranej opcji (Nie skanuj całego ruchu sieciowego lub Nie skanuj szyfrowanego ruchu sieciowego), Kaspersky Small Office Security wyklucza cały ruch sieciowy aplikacji lub ruch przesyłany po protokole SSL ze skanowania. Wartość tego ustawienia nie wpływa na działanie modułu Zapora sieciowa: Zapora sieciowa będzie skanowała ruch sieciowy aplikacji zgodnie z ustawieniami Zapory sieciowej. Wykluczenia mają wpływ na moduł Ochrona poczty, Bezpieczne surfowanie i Anti-Spam. Możesz określić adresy IP lub porty sieciowe, do których musi być stosowane ograniczenie kontroli ruchu sieciowego.

Jeśli w oknie Nieaktywny zmienisz stan aplikacji na Wykluczenia dla aplikacji, Kaspersky Small Office Security nie traktuje aplikacji jako zaufanej. W ten sposób możesz tymczasowo wykluczyć aplikację z zaufanej listy bez usuwania jej z listy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.