Prohlášení o ochraně osobních údajů pro technickou podporu pomocí chatu, e‑mailu a telefonu

INFORMACE O SPRÁVCI ÚDAJŮ

AO Kaspersky Lab, se sídlem na adrese: 39A/3 Leningradskoje šose, Moskva 125212, Ruská federace („Kaspersky“, „Kaspersky Lab“, „KL“ nebo „my“).

Máte-li dotazy týkající se postupů společnosti Kaspersky Lab v oblasti ochrany osobních údajů nebo pokud chcete, abychom aktualizovali údaje nebo preference, které jste nám poskytli, kontaktujte nás přímo nebo kontaktujte zástupce společnosti Kaspersky v EU e-mailem nebo telefonicky: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Německo, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat poštou nebo e-mailem na adrese: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Německo, dpo@kaspersky.com.

CO JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje se týkající žijící fyzické osoby, kterou lze pomocí těchto údajů identifikovat. Identifikace může být možná na základě samotných informací nebo ve spojení s dalšími informacemi, které správce údajů má ve svém vlastnictví nebo pravděpodobně může získat do svého vlastnictví. Zpracování osobních údajů se řídí obecným nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“).

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • Poskytování služeb podpory.
 • Zlepšování kvality našich služeb a/nebo lepší pochopení požadavků srovnáním s předchozími chaty.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme následující kategorie vašich údajů:

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Statická IP adresa
 • Datum a čas kontaktování zákaznické podpory prostřednictvím hovoru, chatu, e-mailu nebo lístku
 • Údaje o obsahu hovoru, chatu, e-mailu nebo lístku
 • Vaše telefonní číslo (jen v případě telefonické podpory)
 • Nahrávky hovorů zákazníků
 • Nahrávky vzdálených relací zákazníků
 • Nahrané soubory
 • Názvy zařízení, která jsou připojena k portálu My Kaspersky
 • Aktivační kód, číslo licence produktů Kaspersky
 • Číslo bankovního účtu, pokud je nutné k vrácení peněz za nákup prostřednictvím bankovního převodu
 • Fakturační adresa
 • Prvních 6 a poslední 4 číslice vaší platební karty
 • Informace týkající se objednávky z elektronických obchodů společnosti Kaspersky
 • Země a geografická poloha
 • Uživatelská jména v sociálních médiích Facebook / Google Play Store / Apple App Store / Huawei Store (v případě požadavků vznesených přes tyto sociální platformy)

   

Osobní údaje získáváme přímo od vás.

JAKÝ JE NÁŠ PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náš právní základ pro zpracování vašich osobních údajů:

 • Zpracování je nutné pro plnění smlouvy mezi společností Kaspersky a subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 • Zpracování je nutné pro poskytování služeb podpory (oprávněné zájmy, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit:

 • V rámci skupiny společností Kaspersky Lab na základě práv plynoucích z přísných zásad přístupu.
 • Externím poskytovatelům služeb podpory.

S vašimi osobními údaji bude zacházeno jako s přísně důvěrnými a budou sdíleny jen s Poskytovateli služeb, kteří nám dodávají služby IT a správy systémů.

V takových případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu a zabezpečení osobních údajů a nesmí používat osobní údaje, které od nás získaly, k žádným jiným účelům.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Osobní údaje poskytované společnosti Kaspersky Lab uživateli mohou být zpracovávány v následujících zemích, včetně zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), u kterých Evropská komise nepředpokládá, že mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů: EHP: Německo, Nizozemsko, Francie, Řecko; mimo EHP: Švýcarsko, Brazílie, Rusko, USA.

Společnost Kaspersky Lab přijala náležitá bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů v souladu s osvědčenými postupy v oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů (další informace na https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), včetně využití standardních smluvních doložek Evropské komise pro předávání osobních informací mezi společnostmi skupiny (tyto standardní smluvní doložky najdete na následujícím odkazu), což vyžaduje, aby všechny společnosti skupiny chránily osobní údaje zpracovávané mimo EHP do stejné míry, jako to vyžadují předpisy EU o ochraně osobních údajů.

V případech, kdy sdílíme vaše osobní údaje s poskytovateli služeb v podobě třetí strany mimo Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko (jak je podrobně uvedeno v části nazvané „Sdílení vašich údajů“), poskytovatele služeb v podobě třetí strany smluvně zavazujeme k zavedení odpovídajících záruk pro ochranu vašich údajů.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Uchováváme vaše osobní údaje jen tak dlouho, jak je přiměřeně nezbytné pro dosažení účelů, za jakými jsou zpracovávány.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Naše technická podpora nepoužívá automatizované rozhodování.

VAŠE PRÁVA A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Informujeme vás, že máte ve vztahu k osobním údajům, která o vás uchováváme, určitá práva:

 • Právo být informován. Máte právo na získání jasných, transparentních a srozumitelných informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje, a o vašich právech.
 • Právo na přístup. Máte právo vyžádat si informace o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Kromě toho můžete požádat o kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme, a zkontrolovat, že je zpracováváme zákonným způsobem.
 • Právo na opravu. Můžete požádat o opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut). Toto právo vám umožňuje požádat o odstranění nebo odebrání osobních údajů, pokud neexistuje přiměřený důvod, například zákonem stanovené doby uchovávání, abychom pokračovali v jejich zpracovávání.
 • Právo na omezení zpracování. Toto právo vám umožňuje požádat nás, abychom pozastavili zpracovávání vašich osobních údajů, pokud například chcete, abychom stanovili jejich přesnost nebo důvod jejich zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě (čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR), můžete požádat o obdržení osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a o předání osobních údajů jinému správci údajů.
 • Právo vznést námitku. Máte právo, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů pro účely oprávněných zájmů). Jestliže vznesete námitku, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo ledaže je to za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Jestliže jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Tím není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.
 • Právo podat stížnost. Máte právo kontaktovat úřad na ochranu osobních údajů ve vaší zemi za účelem podání stížnosti na praxi ochrany vašich osobních údajů a soukromí.

JAK UPLATNIT VAŠE PRÁVA

Jestliže chcete uplatnit svoje práva, můžete nás kdykoliv kontaktovat přímo nebo prostřednictvím našeho zástupce v EU: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Německo, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

V zásadě nebudete za přístup k vašim osobním údajům (ani za uplatňování vašich dalších práv) platit žádný poplatek.

Je možné, že si od vás budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo na uplatnění vašich dalších práv). Toto je bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Rovněž vás můžeme kontaktovat, abychom vás za účelem urychlení naší odpovědi požádali o další informace ve vztahu k vaší žádosti.

Na všechny legitimní žádosti se snažíme odpovědět do jednoho měsíce. Pokud je vaše žádost obzvláště složitá nebo pokud jste jich učinili více, může nám to trvat déle než měsíc. V takovém případě vás budeme informovat o aktuálním stavu.

STÍŽNOSTI

Pokud byste chtěli podat stížnost týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo naší praxe ve vztahu k vašim osobním údajům, kontaktujte nás.

Budete-li mít za to, že zpracování vašich osobních údajů porušuje platné zákony na ochranu osobních údajů, máte právo kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. To, který úřad je příslušný řešit vaši stížnost, může záviset na zemi, v níž bydlíte.