Gegevens privacyverklaring voor technische ondersteuning via chat, email en telefoon

INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

AO Kaspersky Lab, gevestigd op: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moscow 125212, Russian Federation (“Kaspersky”, “Kaspersky Lab”, “KL” of “we”).

Als u vragen heeft met betrekking tot de privacypraktijken van Kaspersky Lab, of als u wilt dat wij de door u verstrekte informatie of voorkeuren wijzigen, neem dan rechtstreeks contact opmet ons of met de EU-vertegenwoordiger van Kaspersky via email of telefoon: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

De functionaris voor gegevensbescherming kan via post of email bereikt worden op: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Germany, dpo@kaspersky.com.

WAT ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens betrekken zich tot levende individuen die geïdentificeerd kunnen worden door de betreffende gegevens. Identificatie kan gedaan worden met behulp van uitsluitend deze informatie of in combinatie met andere informatie ter beschikking van, of waarschijnlijk ter beschikking te komen door, de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van persoonsgegevens wordt overzien door de 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG .

WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u van technische ondersteuning te voorzien.
 • Om onze dienstkwaliteit te verbeteren en/of om beter begrip te hebben van verzoeken in vergelijking met voorgaande chats.

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken de volgende categorieën van uw persoonsgegevens:

 • Naam
 • Email adres
 • Statisch IP-adres
 • Tijd en datum van contact met klantenservice via een oproep, chat, e-mail of ticket
 • Inhoudsgegevens van oproep, chat, e-mail, ticket
 • Uw telefoonnummer (alleen in het geval van ondersteuning per telefoon)
 • Opnames van gesprekken met klant
 • Opnames van sessies op afstand van klanten
 • Geüploade bestanden
 • Namen van apparaten die zijn verbonden met de My Kaspersky-portaal
 • Activatie code, licentie nummer van Kaspersky producten
 • Bankrekeningnummer als een aankoop via overboeking moet worden terugbetaald
 • Factuuradres
 • Eerste 6 en laatste 4 cijfers van uw creditcard
 • Kaspersky e-stores bestelling gerelateerde informatie
 • Land en geolocatie
 • Gebruikersnamen voor sociale media op Twitter/Facebook/Google Play Store/Apple App Store/Huawei store (in geval van verzoeken via deze sociale platforms)

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u.

ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Onze wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Kaspersky en de betrokkene (Art. 6 (1) (b) AVG).
 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van technische ondersteuning (Legitiem belang, Art. 6 (1) (f) AVG).

HET DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij mogen uw persoonsgegevens delen:

 • Binnen de Kaspersky Lab Groep met strenge toegangsbeleids rechten.
 • Aan Externe Aanbieders van Technische Diensten.

Uw persoonsgegevens worden als strikt vertrouwelijk behandeld en worden alleen gedeeld met Serviceaanbieders die ons IT en systeem- en admistratiediensten aanleveren.

In zulke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan onze gegevens privacyverklaring en veiligheidsvoorschriften en zijn ze niet toegestaan om persoonsgegevens die ze van ons ontvangen te gebruiken voor andere doeleinden.

DE OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

De persoonsgegevens die door gebruikers verstrekt zijn aan Kaspersky Lab kunnen in de volgende landen worden verwerkt, inclusief landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EEU) wiens gegevensbescherming door de Europese Commisie niet als voldoende wordt beschouwt: EEU: Duitsland , Nederland, Frankrijk, Griekenland; niet-EEU: Zwitserland, Brazilië, Rusland, VS.

Kaspersky Lab heeft de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met met de veiligheids en privacypraktijken (meer informatie op https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), best practices op het gebied van met beveiliging en privacy, met inbegrip van het gebruik van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen groepsmaatschappijen (u kunt deze standaard contractuele bepalingen hier vinden). Hierin worden alle groepsmaatschappijen verplicht om persoonsgegevens die in de Europese Economische Ruimte worden verwerkt te beschermen volgens een niveau dat gelijkwaardig is aan de EU wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (zoals beschreven in het gedeelte "Het delen van uw persoonsgegevens"), worden deze externe dienstverleners contractueel verplicht om uw gegevens te beschermen.

HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Wij behouden uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor deze verwekt worden te bereiken.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Onze technische dienst gebruikt geen geautomatiseerde besluitvorming.

UW RECHTEN EN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij informeren u dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens waarover wij beschikken:

 • Het recht geïnformeerd te worden. U heeft het recht op duidelijke, transparante en bevattelijke informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten.
 • Toegangsrecht U heeft het recht om informatie aan te vragen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Daarnaast kunt u tevens een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken en controleren of wij deze op rechtmatige wijze verwerken.
 • Recht op rectificatie. U kunt verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid). U kunt ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is voor ons om de verwerking daarvan voort te zetten, zoals wettelijke bewaartermijnen.
 • Recht op beperking van de verwerking. Dit betekent dat uw ons kunt vragen om de verwerking van persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de nauwkeurigheid van de gegevens of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. In zoverre dat de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op contract (Articles 6 (1) (a) and (b) AVG), mag u aanvragen om de persoonsgegeven die uw aan ons heeft geleverd op een gestructureerde, gangbare en een machine leesbaar formaat te ontvangen en om de persoonsgegevens overgeleverd te hebben aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar. U heeft het recht om op elk moment bezwaar in te dienen, op grond van uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons wanneer de verwerking is gebaseerd op (Articles 6 (1) (f) van de AVG (gegevensverwerking voor gerechtvaardigde belangen). Als u bezwaar heeft, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat wij legitieme gronden hebben voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijven of voor de oprichting, uitvoering of de verdediging van juridische claims.
 • Recht op intrekking van toestemming in het kader van gegevensbescherming. Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan mag u deze toestemming op elk moment intrekken met betrekking tot de toekomst. Dit heeft geen gevolgen voor de wetmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voordat u toestemming heeft ingetrokken.
 • Recht om een klacht in te dienen. U heeft het recht om de gegevensbeschermingsautoriteiten van uw land te contacteren om een klacht in te dienen tegen onze gegevensbescherming en privacypraktijken.

HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

Als u wenst deze rechten uit te oefenen, kunt u direct met ons contact opnemen of met onze vertegenwoordiger in de EU: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Germany, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

In de eerste plaats zult u geen vergoeding hoeven te betalen om toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen (of om uw andere rechten uit te oefenen).

Het zou kunnen dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te verzekeren (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om te verzekeren dat persoonsgegevens niet aan personen worden weergegeven die daar geen recht op hebben. Het zou ook kunnen dat wij contact met u opnemen om verdere informatie aan te vragen met betrekking op uw verzoek om zo ons antwoord te helpen versnellen.

Wij proberen om binnen een maand antwoord te geven op alle legitieme verzoeken. Indien uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend kan het eventueel langer dan een maand duren. In dit geval zullen wij u inlichten en u op de hoogte houden.

KLACHTEN

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot deze Privacyverklaring of over onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan alstublieft contact met ons op.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u op elk moment een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Welke toezichthoudende instantie bevoegd is om uw klacht in behandeling te nemen kan afhankelijk zijn van het land waar u woont.