Duomenų privatumo sutartis, skirta techninei pagalbai, teikiamai pokalbiais, el. paštu ir telefonu

DUOMENŲ VALDYTOJO INFORMACIJA

„AO Kaspersky Lab“, įsikūrusi adresu: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Maskva 125212, Rusijos Federacija („Kaspersky“, „Kaspersky Lab“, „KL“ arba „mes“).

Jei turite klausimų apie „Kaspersky Lab“ privatumo praktiką arba norite, kad atnaujintume informaciją ar parinktis, kurias mums pateikėte, prašome susisiekti su mumis tiesiogiai arba su mūsų „Kaspersky“ ES atstovu el. paštu arba telefonu: „Kaspersky Labs GmbH“, Ingolštatas, Vokietija, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Su duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti paštu arba el. paštu adresu: „Kaspersky Labs GmbH“, Ingolštatas, Despag-Strasse 3, 85055, Vokietija, dpo@kaspersky.com.

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenys yra susiję su gyvu asmeniu, kurį galima identifikuoti pagal tuos duomenis. Identifikavimas gali būti atliekamas pagal informaciją atskirai arba kartu su bet kokia kita informacija, kuri yra duomenų valdytojo žinioje arba gali tokia tapti. Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679 (toliau – BDAR).

KODĖL MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • Teikiame jums palaikymo paslaugas.
 • Geriname paslaugų kokybę ir (arba) geriau suprantame užklausas, palygindami su ankstesniais pokalbiais.

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Tvarkome šias jūsų duomenų kategorijas:

 • Vardas
 • El. pašto adresas
 • Statinis IP adresas
 • Bendravimo su klientų aptarnavimo tarnyba naudojant skambutį, pokalbį, elektroninį paštą ar bilietą data ir laikas
 • Skambučio, pokalbio, el. pašto, bilieto turinio duomenys
 • Jūsų telefono numeris (tik pagalbos telefonu atveju)
 • Kliento skambučių įrašai
 • Klientų nuotolinių sesijų įrašai
 • Įkelti failai
 • Prie „My Kaspersky“ prijungtų įrenginių pavadinimai
 • Aktyvinimo kodas, „Kaspersky“ produktų licencijos numeris
 • Banko sąskaitos numeris, jei reikia grąžinti pinigus už pirkinį banko pavedimu
 • Atsiskaitymo adresas
 • Pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kredito kortelės skaitmenys
 • Su užsakymais susijusi informacija iš „Kaspersky“ elektroninių parduotuvių
 • Šalis ir geografinė padėtis
 • Socialinės žiniasklaidos naudotojų vardai „Twitter“/„Facebook“/„Google Play Store“/„Apple App Store“/„Huawei“ parduotuvėje (jei užklausos pateikiamos per šias socialines platformas)

Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų.

KOKS MŪSŲ TEISINIS PAGRINDAS TVARKYTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Mūsų teisėtas jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas:

 • Tvarkymas reikalingas tam, kad būtų vykdoma sutartis tarp „Kaspersky“ ir duomenų subjekto (BDAR 6 str. 1 d. b punktas).
 • Tvarkymas reikalingas tam, kad būtų teikiamos pagalbos paslaugas (Teisėti interesai, BDAR 6 str. 1 d. f punktas).

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ BENDRINIMAS

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

 • Įmonių grupėje „Kaspersky Lab“ su griežtomis prieigos politikos teisėmis.
 • Išoriniams palaikymo paslaugų teikėjams.

Jūsų asmens duomenys bus laikomi griežtai konfidencialiais ir bus bendrinami tik su Paslaugų teikėjais, teikiančiais mums IT ir sistemų administravimo paslaugas.

Tokiais atvejais šios įmonės privalo laikytis mūsų duomenų privatumo ir saugumo reikalavimų ir joms neleidžiama naudoti iš mūsų gautų asmens duomenų jokiais kitais tikslais.

DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ

Naudotojų „Kaspersky Lab“ pateikti asmens duomenys gali būti tvarkomi šiose šalyse, įskaitant šalis, nepriklausančias Europos Sąjungai (ES) arba Europos ekonominei erdvei (EEE), kuriose, Europos Komisijos nuomone, nėra tinkamos duomenų apsaugos: EEE: Vokietija, Nyderlandai, Prancūzija, Graikija; ne EEE: Šveicarija, Brazilija, Rusija, JAV.

„Kaspersky Lab“ ėmėsi atitinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų jūsų asmeninius duomenis vadovaudamasi geriausia saugumo ir privatumo praktika (daugiau informacijos rasite adresu https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), įskaitant Europos Komisijos standartinių sutarčių sąlygų naudojimą perduodant asmeninę informaciją tarp jos grupės įmonių (šias standartines sutarties sąlygas rasite šiame puslapyje), o tam reikia, kad visos grupės įmonės iš EEE tvarkomą asmeninę informaciją saugotų pagal lygiavertį standartą, privalomą pagal ES duomenų apsaugos teisę.

Kai dalijamės jūsų asmens duomenimis su trečiosios šalies paslaugų teikėju, esančiu už Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos ribų (kaip išsamiai aprašyta skyriuje „Dalijimasis informacija“), mes sutartimi įpareigojame trečiosios šalies paslaugų teikėją įgyvendinti tinkamas apsaugos priemones, kad apsaugotume jūsų informaciją.

KIEK ILGAI SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei pagrįstai reikia, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių jie tvarkomi.

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Mūsų techninė pagalba nenaudoja automatizuoto sprendimų priėmimo.

JŪSŲ TEISĖS IR JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

Informuojame, kad turite tam tikrų teisių, susijusių su mūsų saugomais asmens duomenimis:

 • Teisė būti informuotam. Jūs turite teisę gauti aiškią, skaidrią ir lengvai suprantamą informaciją apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, ir apie jūsų teises.
 • Prieigos teisė. Jūs turite teisę prašyti informacijos apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis. Be to, galite prašyti gauti apie jus tvarkomų asmens duomenų kopiją ir patikrinti, ar juos tvarkome teisėtai.
 • Teisė į ištaisymą. Galite prašyti ištaisyti mūsų tvarkomus asmens duomenis apie jus.
 • Teisė ištrinti (Teisė būti pamirštam). Jūs galite paprašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra rimtos priežasties, pavyzdžiui, teisės aktais nustatytų saugojimo terminų, mums toliau jų tvarkyti.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Tai leidžia prašyti mūsų sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, jei norite, kad mes nustatytume jų tikslumą arba jų tvarkymo priežastį.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba sutartimi (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai), galite prašyti, kad asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte, būtų susisteminti, dažniausiai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir kad asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė prieštarauti. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi su jumis susiję asmens duomenys, remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu (duomenų tvarkymas teisėtų interesų tikslais). Jei nesutinkate, mes nebetvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent pateiksime įtikinamą teisėtą duomenų tvarkymo pagrindą, viršijantį jūsų interesus, teises ir laisves, arba dėl teisinių reikalavimų nustatymo, įgyvendinimo ar gynimo.
 • Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų apsaugos. Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis ateityje. Tai neturi įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
 • Teisė skųstis. Jūs turite teisę kreiptis į savo šalies duomenų apsaugos instituciją, kad pateiktumėte skundą dėl mūsų duomenų apsaugos ir privatumo praktikos.

KAIP NAUDOTIS SAVO TEISĖMIS

Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, galite bet kuriuo metu susisiekti su mumis tiesiogiai arba su mūsų atstovu ES: „Kaspersky Labs GmbH“, Ingolštatas, Vokietija, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Iš esmės jums nereikės mokėti mokesčio už prieigą prie savo asmens duomenų (ar naudojimąsi kitomis teisėmis).

Mums gali prireikti jūsų paprašyti konkrečios informacijos, kuri padėtų mums patvirtinti jūsų tapatybę ir užtikrinti jūsų teisę gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų (arba pasinaudoti kitomis jūsų teisėmis). Tai saugumo priemonė, užtikrinanti, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti jokiam asmeniui, neturinčiam teisės jų gauti. Taip pat galime susisiekti su jumis ir paprašyti papildomos informacijos, susijusios su jūsų užklausa, kad paspartintume atsakymą.

Į visas teisines užklausas stengiamės atsakyti per vieną mėnesį. Kartais tai gali užtrukti ilgiau nei mėnesį, jei jūsų užklausa yra ypač sudėtinga arba pateikėte daug užklausų. Tokiu atveju mes jus informuosime.

SKUNDAI

Jei norite pateikti skundą dėl šios privatumo sutarties arba mūsų praktikos, susijusios su jūsų asmeniniais duomenimis, prašome susisiekti su mumis.

Jei manote, kad su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai. Kuri priežiūros institucija yra kompetentinga nagrinėti jūsų skundą, gali priklausyti nuo šalies, kurioje gyvenate.