Andmete privaatsuse avaldus tehnilise toe jaoks vestluse, meili ja telefoni teel

VASTUTAVA ANDMETÖÖTLEJA TEAVE

AO Kaspersky Lab, asukoht aadressil: 39A/3 Leningradskoje šossee, Moskva 125212, Vene Föderatsioon („Kaspersky“, „Kaspersky Lab“, „KL“ või „meie“).

Kui teil on küsimusi Kaspersky Labi privaatsustavade kohta või kui soovite meile esitatud teavet või eelistusi ajakohastada, võtke ühendust meiega otse või Kaspersky EL-i esindajaga meili teel või telefonitsi: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Saksamaa, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta posti teel või meilitsi aadressil Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Saksamaa, dpo@kaspersky.com.

MIS ON TEIE ISIKUANDMED?

Isikuandmed on seotud füüsilise isikuga, kelle isiku saab nende andmete põhjal tuvastada. Tuvastamine võib toimuda kas ainult selle teabe põhjal või üheskoos muu teabega, mis on vastutava andmetöötleja käsutuses või millele ta võib tõenäoliselt juurde pääseda. Isikuandmete töötlemisel kehtib isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 („GDPR“).

MIKS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Kasutame teie isikuandmeid järgmisel otstarbel:

 • teile tugiteenuste pakkumiseks;
 • meie teenuse kvaliteedi parendamiseks ja/või päringute paremini mõistmiseks võrreldes varasemate vestlustega.

ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

Töötleme teie andmeid, mis kuuluvad järgmistesse kategooriatesse:

 • nimi
 • meiliaadress
 • staatiline IP-aadress
 • klienditeenindusega ühenduse võtmise (telefonikõne, vestluse, meilisõnumi, tugiteenusepileti) kuupäev ja kellaaeg
 • telefonikõne, vestluse, meilisõnumi, tugiteenusepileti sisu
 • teie telefoninumber (ainult telefonitsi osutatava toe korral)
 • kliendi telefonikõnede salvestised
 • klientide kaugseansside salvestised
 • üleslaaditud failid
 • My Kasperskyga seotud seadmete nimed
 • Kaspersky toodete aktiveerimiskood, litsentsinumber
 • pangakonto number, kui seda on vaja ostu eest tagasimakse tegemiseks pangaülekandega
 • arveldusaadress
 • teie krediitkaardinumbri 6 esimest ja 4 viimast numbrit
 • Kaspersky e-poodide tellimusega seotud teave
 • riik ja geograafiline asukoht
 • sotsiaalmeedia kasutajanimed Facebookis / Google Play poes / Apple App Store'is / Huawei poes (nende suhtlusplatvormide kaudu tehtud päringute korral)

Teie isikuandmed saame otse teie käest.

MILLINE ON MEIE ÕIGUSLIK ALUS TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS?

Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks on järgmine.

 • Töötlemine on vajalik Kaspersky ja andmesubjekti vahelise lepingu täitmiseks (art. 6 (1) (b) GDPR).
 • Töötlemine on vajalik tugiteenuste osutamiseks (õigustatud huvi, art. 6 (1) (f) GDPR).

TEIE ISIKUANDMETE JAGAMINE

Võime teie isikuandmeid avaldada:

 • Kaspersky Labi ettevõtete kontsernis, kehtib range juurdepääsuõiguste poliitika;
 • välistele tugiteenuste pakkujatele.

Teie isikuandmeid käsitletakse rangelt konfidentsiaalsetena ning neid jagatakse üksnes nende teenusepakkujatega, kes osutavad meile IT- ja süsteemihaldusteenuseid.

Sellisel juhul peavad need ettevõtted täitma meie andmete privaatsuse ja turvalisuse nõudeid ning neil ei ole õigust kasutada meilt saadud isikuandmeid ühelgi muul otstarbel.

ANDMETE EDASTAMINE VÄLISMAALE

Isikuandmeid, mida kasutajad edastavad Kaspersky Labile, võidakse töödelda järgmistes riikides, sealhulgas väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvates riikides, mille andmekaitsetaset pole Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks: EMP: Saksamaa, Holland, Prantsusmaa, Kreeka; mitte-EEA: Šveits, Brasiilia, Venemaa, Ameerika Ühendriigid.

Kaspersky Lab on teie isikuandmete turbe ja privaatsuse heade tavade kohaselt kaitsmiseks kasutusele võtnud asjakohased turbemeetmed (lisateavet leiate lehelt https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), kasutades muu hulgas kontserni kuuluvate ettevõtete vahel isikuandmete edastamiseks Euroopa Komisjoni isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimusi (need lepingu tüüptingimused leiate järgmise lingi kaudu), mis nõuavad kõigilt kontserni ettevõtetelt EMP-st töödeldavate isikuandmete kaitsmist EL-i andmekaitseseadusega nõutava tasemega võrdväärsel tasemel.

Kui jagame teie isikuandmeid mõne kolmandast osapoolest teenusepakkujaga, kes asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja Šveitsi (vt jaotist „Teie isikuandmete jagamine“), kohustame seda kolmandast osapoolest teenusepakkujat lepinguliselt võtma kasutusele piisavad turbemeetmed teie teabe kaitsmiseks.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID ALLES HOIAME?

Isikuandmeid hoiame alles üksnes nii kaua, kui mõistlikult vajalik selle otstarbe täitmiseks, milleks neid töödeldakse.

AUTOMAATNE OTSUSTAMINE

Meie tehniline tugi ei kasuta automaatset otsustamist.

TEIE ÕIGUSED JA TEIE ISIKUANDMED

Anname teile teada, et teil on teatud õigused seoses isikuandmetega, mida me teie kohta haldame.

 • Õigus olla teavitatud. Teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja hõlpsalt mõistetavat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame ja millised on teie õigused.
 • Juurdepääsuõigus. Teil on õigus taotleda teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Lisaks saate taotleda nende isikuandmete koopiat, mida me teie kohta töötleme, ning kontrollida, et meil on nende andmete töötlemiseks seaduslik alus.
 • Õigus parandamisele. Teil on õigus taotleda nende isikuandmete parandamist, mida me teie kohta töötleme.
 • Õigus kustutamisele (õigus olla unustatud). See annab teile õiguse paluda meil teie isikuandmed kustutada või eemaldada, kui meil pole mõjuvat põhjust (nt seaduses ette nähtud säilitusperiood) nende töötlemist jätkata.
 • Õigus töötlemise piiramisele. See võimaldab teil paluda, et peataksime teie isikuandmete töötlemise, kui soovite näiteks, et veenduksime nende andmete õigsuses või selgitaksime nende töötlemise põhjust.
 • Õigus andmete ülekantavusele. Sellises ulatuses, milles teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul (artiklid 6 (1) (a) ja (b) GDPR), võite taotleda teie poolt meile edastatud isikuandmete teile tagasi saatmist struktureeritud, levinud, masinloetaval kujul ning lasta need isikuandmed edastada mõnele teisele andmetöötlejale.
 • Õigus vastu vaielda. Teil on õigus oma konkreetset olukorda aluseks võttes igal ajal vastu vaielda teiega seotud isikuandmete töötlemisele, mis põhineb GDPR-i artiklil 6 (1) (f) (andmete töötlemine õigustatud huvidega seotud eesmärkidel). Kui vaidlete vastu, ei töötle me enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui saame töötlemiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks demonstreerida veenvaid ja õigustatud põhjuseid, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused.
 • Õigus andmete töötlemise nõusolek tagasi võtta. Kui olete meile andnud nõusoleku teie isikuandmeid töödelda, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei ole tagasiulatuva mõjuga. See ei mõjuta teie isikuandmete töötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist.
 • Õigus kaebuse esitamiseks. Teil on õigus võtta ühendust oma riigi andmekaitseametiga ning esitada meie andmekaitse- ja privaatsustavade kohta kaebus.

KUIDAS OMA ÕIGUSI KASUTADA?

Kui soovite neid õigusi kasutada, võite igal ajal võtta ühendust otse meiega või meie esindajaga EL-is: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Saksamaa, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Te ei pea oma isikuandmetele juurdepääsuks (ega muude õiguste kasutamiseks) maksma tasu.

On võimalik, et peame teilt küsima konkreetset teavet, et saaksime teie isiku kinnitada ja veenduda, et teil on õigus teie isikuandmetele juurde pääseda (või muid õigusi kasutada). See on turbemeede, mis aitab meil tagada, et isikuandmeid ei avaldata kellelegi, kellel pole õigust neid andmeid saada. Samuti võime teiega ühendust võtta selleks, et küsida teilt täiendavat teavet, mis aitab meil teile kiiremini vastata.

Proovime kõigule õigustatud päringutele vastata ühe kuu jooksul. Kui teie päring on erakordselt keerukas või kui olete esitanud rohkem päringuid, võib see vahel võtta ka kauem kui kuu. Sellisel juhul anname teile sellest teada ja hoiame teid kursis.

KAEBUSED

Kui soovite esitada kaebuse selle privaatsusavalduse või meie tavade kohta seoses teie isikuandmetega, võtke meiega ühendust.

Kui leiate, et teiega seotud isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat andmekaitseseadust, on teil õigus igal ajal esitada vastav kaebus pädevale järelevalveasutusele. See, milline järelevalveasutus on pädev teie kaebust käsitlema, oleneb sellest, millises riigis te asute.