ข้อกำหนดของรหัสผ่าน

4 เมษายน 2566

ID 183862

รหัสผ่านบัญชีของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
  • แต่ไม่เกิน 128 ตัวอักษร
  • มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งตัว และตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อยหนึ่งตัว
  • เป็นตัวอักษรละตินหรือซีริลลิกเท่านั้น
  • ตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว
  • เป็นตัวเลขอารบิกเท่านั้น
  • ไม่มีการเว้นวรรค
  • มีสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้ได้เช่นกัน อาทิ ~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ;

หากคุณเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน รหัสผ่านใหม่ของคุณจะต้องแตกต่างจากรหัสผ่านล่าสุด 8 รหัสผ่านของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง