Yêu cầu đối với mật khẩu

4 Tháng Tư, 2023

ID 183862

Mật khẩu tài khoản của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Có ít nhất 8 ký tự
  • Có không quá 128 ký tự
  • Có ít nhất một chữ hoa và một chữ thường
  • Chỉ chứa chữ latinh hoặc chữ kirin
  • Có ít nhất một chữ số
  • Chỉ được sử dụng chữ số Ả Rập
  • Không có dấu cách
  • Các ký tự hợp lệ khác:~ ! ? @ # $ % ^ & * _ - + ( ) [ ] { } > < / \ | " ' . , : ;

Nếu bạn đang hay đổi hoặc đặt lại mật khẩu thì mật khẩu mới của bạn phải khác với 8 mật khẩu được sử dụng gần đây.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.