Ograničenja i upozorenja

3. oktobar 2023.

ID 85549

Kaspersky aplikacija ima brojna ograničenja koja nisu kritična po rad aplikacije.

Ograničenja u radu određenih komponenata i automatske obrade datoteka

Zaražene datoteke i zlonamerne veze se automatski obrađuju u skladu sa pravilima koja su napravili Kaspersky stručnjaci. Ova pravila nije moguće ručno izmeniti. Pravila mogu biti ažurirana kroz buduća ažuriranja baza podataka i modula aplikacije. Pravila se takođe automatski ažuriraju za Zaštitni zid, Zaštitu Web kamere, Upravljača aplikacijama i Sprečavanje upada.

Ukoliko je pokrenuto analiziranje uređaja sa My Kaspersky Web lokacije, datoteke se automatski obrađuju u skladu sa pravilima koja su postavljena u aplikaciji. Otkrivene datoteke na uređaju mogu biti automatski obrađene po prijemu zahteva sa My Kaspersky Web lokacije, bez vaše potvrde.

Specifičnosti obrade datoteka u režimu interaktivne zaštite

Ukoliko je zaražena datoteka deo aplikacije iz Windows Store, Kaspersky aplikacija koja radi u režimu interaktivne zaštite prikazuje obaveštenje u kojem se traži da izbrišete datoteku. Akcija dezinfekcije nije dostupna.

Ograničenja koja se odnose na povezivanje na Kaspersky Security Network

Tokom te operacije, aplikacija može da pošalje upit ka Kaspersky Security Network za informacije. Ukoliko nije moguće primiti Kaspersky Security Network podatke, aplikacija donosi odluke na osnovu lokalne antivirusne baze podataka.

Ograničenja u funkcionisanju Nadzornika sistema

Zaštita od programa za šifrovanje (engl. cryptors) (zlonamerno šifruje korisničke datoteke) ima sledeća ograničenja:

 • Privremena sistemska fascikla se koristi kao podrška ovoj funkciji. Ukoliko sistemski uređaj sa privremenom fasciklom nema dovoljno prostora da napravi privremene datoteke, zaštita od programa za šifrovanje se ne pruža. U ovom slučaju, aplikacija ne prikazuje obaveštenje o tome da nije napravljena rezervna kopija datoteka (zaštita nije pružena).
 • Privremene datoteke se automatski brišu nakon što zatvorite Kaspersky aplikaciju ili onemogućite komponentu Nadzornik sistema.
 • U slučaju hitnog prekida rada Kaspersky aplikacije, privremene datoteke se automatski ne brišu. Da biste izbrisali privremene datoteke, ručno očistite privremenu fasciklu. Da biste to i učinili, otvorite prozor Pokreni i u polju Otvori unesite %TEMP%. Kliknite na U redu.
 • Zaštita od zlonamernih programa za šifrovanje se pruža samo onim datotekama koje su smeštene na uređajima formatiranim NTFS sistemom datoteka.
 • Broj datoteka koji može biti vraćen ne može da prelazi 50 po jednom procesu šifrovanja.
 • Ukupna količina izmena datoteka ne sme da prelazi 100 MB. Nije moguće vratiti one datoteke koje su izmenjene, a prelaze ovo ograničenje.
 • Ne nadgleda se izmena datoteka započeta putem mrežnog interfejsa.
 • Nije podržano šifrovanje datoteka putem EFS.
 • Nakon što se instalira Kaspersky aplikacija, potrebno je da ponovo pokrenete računar kako biste omogućili zaštitu od zlonamernih programa za šifrovanje.

Ograničenja u analiziranju šifrovanih veza

Usled tehničkih ograničenja u implementaciji algoritama za analiziranje, analiziranje šifrovanih veza ne podržava određena proširenja TLS 1.0 protokola i novije verzije (posebno NPN i ALPN). Veze kroz te protokole mogu biti ograničene. Pregledači sa podrškom za SPDY protokol koriste HTTP iznad TLS protokola, umesto SPDY čak i ukoliko server na koji se povezujete podržava SPDY. Ovo ne utiče na nivo bezbednosti veze. Ukoliko server podržava samo SPDY protokol i nije moguće ostvariti vezu putem HTTPS protokola, aplikacija ne nadgleda ostvarenu vezu.

Aplikacija ne obrađuje saobraćaj koji se razmeni putem proširenja za HTTP/2 protokol.

Kaspersky sprečava razmenu podataka putem QUIC protokola. Pregledači koriste standardni protokol za razmenu podataka (TLS ili SSL) bez obzira da li je podrška za QUIC protokol omogućena u pregledaču.

Kaspersky nadgleda samo šifrovane veze koje je moguće dešifrovati. Aplikacija ne nadgleda veze koje su dodate u listu izuzetaka (veza Web lokacije u prozoru Postavke mreže).

Sledeće komponente podrazumevano obavljaju dešifrovanje i analiziranje šifrovanog saobraćaja:

 • Bezbedno pregledanje
 • Bezbednost novca
 • URL savetnik

Kaspersky aplikacija dešifruje šifrovan saobraćaj dok je korisnik u Google Chrome pregledaču, ukoliko je Kaspersky Protection proširenje onemogućeno u tom pregledaču.

Kaspersky aplikacija ne nadgleda saobraćaj ukoliko pregledač učita Web stranicu ili njene elemente iz lokalnog keša, umesto sa Interneta.

Ograničenja u analiziranju šifrovanih veza putem klijenta The Bat

Budući da klijent pošte The Bat koristi sopstveno skladište sertifikata, Kaspersky aplikacija identifikuje sertifikat koji se koristi za uspostavljanje HTTPS veze između ovog klijenta i servera kao nepouzdan. Da se ovo ne bi dogodilo, konfigurišite klijent e-pošte The Bat da radi sa lokalnim skladištem Windows sertifikata.

Ograničenja u vezi sa izuzecima iz analiziranja šifrovanih veza

Kada se analiziraju šifrovane veze Web lokacija koje su dodate u izuzetke, određene komponente kao što su Zaštita od reklama, URL savetnik i Privatno pregledanje mogu da nastave da analiziraju veze. Komponente Bezbednost novca i Bezbedno pregledanje ne analiziraju Web lokacije koje su dodate u izuzetke.

Ograničenja rezervne kopije i vraćanja

Sledeća ograničenja važe za Rezervnu kopiju i vraćanje:

 • Internet skladište rezervnih kopija postaje nedostupno kada se zameni čvrsti disk ili računar. Posetite Web lokaciju Kaspersky podrške za više informacija o tome kako da vratite vezu do Internet skladišta nakon zamene vašeg hardvera.
 • Uređivanje uslužnih datoteka skladišta rezervne kopije može dovesti do gubitka pristupa skladištu rezervne kopije i nepouzdanog vraćanja vaših podataka.
 • Budući da aplikacija pravi rezervnu kopiju putem servisa za kopiranje u senci, lokalna verzija datoteke Outlook podataka (.ost) nije uključena u pravljenje rezervne kopije jer nije dizajnirana da se prave njene rezervne kopije.

Ograničenja funkcionalnosti Tajnog sefa

Kada se napravi tajni sef u sistemu FAT32 za čuvanje podataka, veličina tajnog sefa ne sme da pređe 4 GB.

Specifičnosti vezane za analiziranje na skrivene procese jezgra memorije u režimu Zaštićeni pregledač

Kada se otkrije nepouzdani modul u režimu Zaštićeni pregledač, otvara se nova kartica pregledača sa obaveštenjem o otkrivanju zlonamernog programa. Ukoliko se ovo dogodi, preporučujemo da isključite pregledač i pokrenete potpuno analiziranje računara.

Specifičnosti zaštite ostave podataka

Kaspersky aplikacija omogućava aplikaciji da pristupi ostavi u sledećim slučajevima:

 • Kada aplikacija sa aktivnim prozorom pokuša da smesti podatke u ostavu. Kada aktivni prozor je prozor koji trenutno koristite.
 • Kada pouzdani proces aplikacije pokuša da smesti podatke u ostavu.
 • Kada pouzdani proces aplikacije ili proces sa aktivnim prozorom pokuša da primi podatke iz ostave.
 • Kada proces aplikacije, koji je prethodno smestio podatke u ostavu, pokuša da primi podatke iz ostave.

Specifičnosti obrade zaražene datoteke od strane komponenata aplikacije

Aplikacija podrazumevano može da izbriše zaražene datoteke koje nije moguće dezinfikovati. Podrazumevano uklanjanje može biti obavljeno tokom obrade datoteke od strane komponenata poput Sprečavanje upada, Zaštita pošte, Zaštita datoteka, tokom zadataka analiziranja i kada Nadzornik sistema otkrije zlonamernu aktivnost aplikacije.

Ograničenja se odnose na određene komponente u slučaju da je aplikacija instalirana zajedno sa Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints

Rad sledećih komponenata Kaspersky aplikacije je ograničen u Zaštićenom pregledaču, ukoliko je aplikacija instalirana zajedno sa Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints:

 • Bezbedno pregledanje, osim Zaštite od prevara
 • URL savetnik
 • Zaštita od reklama

Specifičnosti u radu automatskog pokretanja

Evidencije o postupcima automatske reprodukcije i rezultati operacija. Podaci se evidentiraju u tekstualnim datotekama pod imenom „kl-autorun-<datum><vreme>.log“. Da biste prikazali podatke, otvorite prozor Pokreni i u polju Otvori unesite %TEMP% i kliknite na U redu.

Sve datoteke sa tragovima su sačuvane na istoj putanji gde su datoteke za instalaciju preuzete tokom postupka automatske reprodukcije. Podaci koji su sačuvani tokom postupka automatske reprodukcije trajno se brišu kada se ovaj postupak prekine. Podaci se nigde ne šalju.

Ograničenja Kaspersky aplikacije pod Microsoft Windows 10 RS4 sa omogućenim režimom Zaštita uređaja

Rad sledećih funkcija je delimično ograničen:

 • Zaštita skladišta
 • Zaštita pregledača od emulatora za unos putem tastature i miša (zamena fizičkog unosa)
 • Zaštita aplikacija od daljinskog upravljanja
 • Zaštita pregledača (upravljanje putem API komponente, zaštita od napada koji koriste štetne poruke u prozorima pregledača, zaštita protokola za upravljanje redovima poruka)
 • Heurističko analiziranje (emulacija pokretanja zlonamerne aplikacije)

Ukoliko je omogućen režim UMCI u Windows operativnom sistemu, Kaspersky aplikacija ne otkriva zlonamerne aplikacije za zaključavanje ekrana.

Događaji koji se snimaju u Windows evidenciju događaja, vezani su za Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom i Kaspersky Security Network

Događaji koji sadrže prihvatanje ili odbijanje uslova iz Ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom, kao i prihvatanje i odbijanje učešća u Kaspersky Security Network, snimaju se u Windows evidenciji događaja.

Ograničenja vezana za proveru reputacije lokalnih adresa u Kaspersky Security Network

Veze do lokalnih resursa ne analiziraju se u Kaspersky Security Network.

Upozorenje u vezi sa aplikacijama koje prikupljaju informacije

Ukoliko je na vašem računaru instalirana aplikacija koja prikuplja informacije i šalje ih na obradu, Kaspersky aplikacija može klasifikovati takvu aplikaciju kao zlonamernu. Aplikaciju možete izuzeti iz analiziranja tako što ćete konfigurisati Kaspersky aplikaciju na način kako je opisano u ovoj dokumentaciji kako biste to izbegli.

Upozorenje u vezi sa pravljenjem izveštaja o instalaciji aplikacije

Datoteka izveštaja o instalaciji se pravi kada se aplikacija instalira na računar. Ukoliko se instalacija aplikacije završi greškom, datoteka izveštaja se čuva, a vi je možete poslati Korisničkom servisu. Možete prikazati sadržaj datoteke izveštaja o instalaciji jednostavnim klikom na vezu u prozoru aplikacije. Ukoliko se aplikacija uspešno instalira, datoteka izveštaja o instalaciji odmah se briše sa vašeg računara.

Ograničenja koja se odnose na kontrolu Web kamere u Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1) operativnom sistemu

Nakon što se aplikacija instalira na Microsoft Windows 10 Anniversary Update (RedStone 1) operativnom sistemu, kontrola pristupa Web kameri nije zagarantovana sve dok se računar ponovo ne pokrene.

Ograničenja koja se odnose na pravljenje rezervnih kopija na Internetu i vraćanje podataka iz rezervnih kopija

Ne možete istovremeno da pokrenete Kaspersky zadatak pravljenja rezervne kopije i Kaspersky Restore Utility zadatke za vraćanje podataka na istom računaru.

Ograničenja koja se odnose na Zaštitni zid

Zaštitni zid ne kontroliše lokalne veze koje su ostvarene od strane kontrolisanih aplikacija.

Ograničenja komponente Sprečavanje upada

Ukoliko je VeraCrypt instaliran na vašem računaru, Kaspersky aplikacija može prestati sa radom dok radi komponenta Sprečavanje upada. Da biste rešili ovaj problem, nadogradite VeraCrypt na verziju 1.19 ili noviju.

Ograničenja kada se aplikacija prvi put pokrene nakon nadgradnje sa Microsoft Windows 7 na Microsoft Windows 10 operativni sistem

Ukoliko ste nadogradili Microsoft Windows 7 na Microsoft Windows 8 / 8.1 ili Microsoft Windows 10 / RS1 / RS2 / RS3, Kaspersky aplikacija radi pod sledećim ograničenjima kada se pokrene po prvi put:

 • Operativna je samo Zaštita datoteka (zaštita u realnom vremenu). Druge komponente aplikacije nisu pokrenute.
 • Samoodbrana datoteka i sistemskih registratora je pokrenuta. Samoodbrana procesa nije pokrenuta.
 • Interfejs aplikacije nije dostupan sve dok ponovo ne pokrenete računar. Aplikacija prikazuje obaveštenje koje ukazuje na to da komponente aplikacije nisu pokrenute i da računar mora ponovo biti pokrenut nakon što se završi adaptacija na novi operativni sistemi.
 • Dostupna je samo opcija Izlaz koja se nalazi u kontekstualnom meniju ikone aplikacije u sistemskoj traci poslova.
 • Aplikacija ne prikazuje obaveštenja i automatski bira preporučene akcije.

Upozorenje u vezi sa greškom adaptiranja upravljačkih programa aplikacije prilikom nadogradnje operativnog sistema iz Windows 7 u Windows 10

Nadogradnja iz Windows 7 u Windows 10 može da rezultuje greškom adaptiranja upravljačkog programa Kaspersky aplikacije. Upravljački programi se adaptiraju u pozadini, što znači da ne dobijate obaveštenja o njihovom napretku.

Ukoliko postoji greška u adaptiranju upravljačkih programa, nećete moći da vidite sledeće funkcije aplikacije:

 • Zaštitni zid
 • Otkrivene pretnje tokom učitavanja operativnog sistema
 • Procesi koji štite aplikaciju, a koriste Protected Process Light (PPL) tehnologiju Microsoft korporacije

Sledećim metodama možete da popravite grešku:

 • Ponovo pokrenite računar i adaptiranje aplikacije putem obaveštenja iz Centra za obaveštenja.
 • Uklonite aplikaciju i ponovo je instalirajte.

Ograničenja prilikom upotrebe funkcionalnosti Nadzor pametnog doma

Promena postavki Ethernet mreže u registratoru sistema može da prouzrokuje da komponenta Nadzor pametnog doma prikaže Ethernet mrežu na listi otkrivenih Wi-Fi mreža i da prikaže uređaje povezane sa ovom mrežom.

Ograničenja u vezi sa analiziranjem saobraćaja koji je poslat putem HTTPS u Mozilla Firefox pregledaču

U Mozilla Firefox 58.x i novijim verzijama, aplikacija ne analizira saobraćaj koji se šalje putem HTTPS protokola ukoliko je izmena postavki pregledača zaštićeno primarnom lozinkom. Kada se otkrije primarna lozinka u pregledaču, aplikacija pokazuje obaveštenje koje sadrži vezu do članka iz baze znanja. U članku je opisano uputstvo kako da rešite ovaj problem.

Ukoliko se HTTPS saobraćaj ne nadgleda, rad sledećih komponenata je ograničen:

 • Bezbedno pregledanje
 • Zaštita od prevara
 • Roditeljski nadzor
 • Zaštita privatnosti
 • Zaštita od reklama
 • Bezbedan unos podataka
 • Bezbednost novca

Ograničenja Kaspersky Protection proširenja u Google Chrome i Mozilla Firefox pregledačima

Kaspersky Protection proširenje ne radi u Google Chrome i Mozilla Firefox ukoliko je instaliran Malwarebytes za Windows na vašem računaru.

Posebne napomene prilikom instaliranja aplikacije u Microsoft Windows 7 Service Pack 0 i Service Pack 1

Prilikom instaliranja aplikacije u operativnom sistemu koji ne podržava sertifikate sa SHA256 digitalnim potpisom, aplikacija instalira sopstveni pouzdani sertifikat.

Osnovni podaci o automatskom testiranju funkcionalnosti Kaspersky aplikacija

Kaspersky Lab aplikacije, uključujući Kaspersky aplikaciju, imaju poseban API (programski interfejs aplikacije) za automatsko testiranje funkcionalnosti aplikacije. Ovaj API je namenjen da ga koriste samo programeri kompanije Kaspersky.

Ograničenja bezbednog unosa sa tastature prilikom pokretanja više sesija u terminalu

Bezbedni unos sa tastature nije dostupan kada je istovremeno pokrenuto više sesija u terminalu.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.