Kiểm soát webcam và micrô

3 Tháng Mười, 2023

ID 144122

Phần này chứa thông tin về cách ngăn chặn xem trộm qua webcam và nghe trộm qua micrô của bạn.

Chỉ khả dụng trong Kaspersky Standard, Kaspersky Plus và Kaspersky Premium.

Trong phần này

Thông tin về quyền truy cập của ứng dụng vào webcam và micrô

Cách thay đổi quyền truy nhập của ứng dụng vào webcam hoặc micrô

Cách cho phép hoặc chặn quyền truy cập vào webcam cho một ứng dụng riêng lẻ

Cách cho phép hoặc chặn quyền truy cập vào micrô cho một ứng dụng riêng lẻ

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.