Thông tin về Chặn quảng cáo

3 Tháng Mười, 2023

ID 127381

Chỉ khả dụng trong Kaspersky Standard, Kaspersky Plus và Kaspersky Premium.

Thành phần Chặn quảng cáo được thiết kế để bảo vệ chống lại các bảng quảng cáo khi bạn duyệt web. Chặn quảng cáo sẽ chặn các quảng cáo được hiển thị trên các website mà bạn truy cập và trong giao diện của một số ứng dụng. Chặn quảng cáo sẽ chặn bảng quảng cáo theo danh sách các bảng quảng cáo đã biết, được nhúng trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng Kaspersky. Bạn có thể quản lý việc chặn quảng cáo qua giao diện ứng dụng Kaspersky hoặc ngay trong trình duyệt.

Ở chế độ mặc định, quảng cáo được cho phép trên các website trong danh sách Các website của Kaspersky. Danh sách này được tổng hợp bởi các chuyên gia Kaspersky và bao gồm các website Kaspersky cùng các website đối tác có chứa quảng cáo của Kaspersky. Bạn có thể xem danh sách này hoặc tắt việc sử dụng danh sách này nếu bạn xem việc chặn quảng cáo trên các website của Kaspersky và đối tác của họ là cần thiết.

Bộ đếm biển quảng cáo bị chặn sẽ hiển thị tổng số biển quảng cáo bị chặn trên toàn bộ website, tùy thuộc vào số lượng trang web đang mở trong trình duyệt. Nếu một trang đang được mở trong trình duyệt, thì chỉ các lượt chặn trên trang này của toàn bộ website mới được đếm. Nếu có vài trang của cùng một website được mở trong trình duyệt, các biển quảng cáo bị chặn trên tất cả các trang của website được mở trong trình duyệt sẽ được đếm.

Thông tin về hoạt động của Chặn quảng cáo có thể được xem trong mục báo cáo.

Các hạn chế sau được áp dụng cho Chặn quảng cáo:

  • Một số trang phát hiện rằng quảng cáo trên trang của họ bị chặn và không hiển thị nội dung đến khi người dùng tắt công cụ chặn quảng cáo. Để xem nội dung của trang như vậy, bạn cần thêm địa chỉ của trang đó vào mục loại trừ.
  • Nếu trang web trên đó có đặt quảng cáo không thể được xác định, ứng dụng Kaspersky sẽ không chặn quảng cáo này và không hiển thị thông tin về nó.
  • Nếu website trên đó đặt quảng cáo có thể được xác định nhưng không thể được khớp với bất kỳ website nào đang được mở trong trình duyệt, ứng dụng Kaspersky sẽ chặn quảng cáo hoặc cho phép quảng cáo được hiển thị tùy theo thông tin đã được xác định. Ứng dụng sẽ hiển thị thông tin về quảng cáo này trong báo cáo nhưng không bao gồm thông tin này trong thống kê Chặn quảng cáo được hiển thị trong trình duyệt.
  • Thông tin thống kê Chặn quảng cáo được hiển thị trong trình duyệt có thể bao gồm các quảng cáo đã bị chặn ở lần tải trước của website, bao gồm các quảng cáo đã bị chặn trước đây và được tải một lần nữa.
  • Thông tin thống kê Chặn quảng cáo được hiển thị trong trình duyệt không bao gồm các quảng cáo đã bị chặn trong nội dung động của một website sau khi website đã được tải.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.