Саясатты басқару

2024 ж. 29 наурыз

ID 3746

Клиент құрылғыларында орнатылған бағдарламалардың параметрлерін орталықтандырылған конфигурациялау саясатты анықтау арқылы жүзеге асырылады.

Басқару тобындағы бағдарламалар үшін құрылған саясаттар жұмыс аймағында Саясаттар қойыншасында көрсетіледі. Әр саясат атауының алдында оның күйін сипаттайтын белгіше көрсетіледі.

Саясат жойылғаннан немесе тоқтатылғаннан кейін бағдарлама саясатта белгіленген параметрлермен жұмысын жалғастырады. Болашақта бұл параметрлерді қолмен өзгертуге болады.

Саясатты қолдану келесідей жүзеге асырылады: егер құрылғыда резиденттік тапсырмалар (тұрақты қорғау тапсырмалары) орындалса, олардың орындалуы параметрлердің жаңа мәндерімен жалғасады. Іске қосылған мерзімді тапсырмалар (талап ету бойынша тексеру, бағдарлама дерекқорларын жаңарту) өзгермеген мәндермен орындалады. Мерзімді тапсырмаларды жаңа іске қосу параметрлердің өзгертілген мәндерімен жүзеге асырылады.

Көптиістілікті қолдайтын бағдарламаларға арналған саясаттар төменгі деңгейдегі басқару топтары, сондай-ақ жоғарғы деңгейдегі басқару топтары үшін иеленеді: саясат бағдарлама орнатылған барлық клиент құрылғыларына қатысты қолданылады.

Басқару серверлерінің иерархиялық құрылымын пайдаланған жағдайда, қосалқы Серверлер негізгі Басқару серверінен саясаттарды алады және оларды клиент құрылғыларына таратады. Иелену механизмі қосылған кезде саясат параметрлерін негізгі Басқару серверінде өзгертуге болады. Осыдан кейін, саясат параметрлеріне енгізілген өзгерістер қосалқы Басқару серверлеріндегі иеленген саясатқа қолданылады.

Негізгі және қосалқы Басқару серверлері арасындағы байланыс үзілген кезде, қосалқы Сервердегі саясат бұрынғы параметрлермен жұмыс істеуді жалғастырады. Негізгі Басқару серверінде өзгертілген саясат параметрлері қосылымды қалпына келтіргеннен кейін қосалқы Серверге таралады.

Иелену механизмі өшірілген кезде саясат параметрлерін басты Серверге қарамастан қосалқы Серверде өзгертуге болады.

Басқару сервері мен клиент құрылғысы арасында байланыс үзілсе, құрылғыда автономды пайдаланушыға арналған саясат күшіне енеді (егер ол анықталған болса) немесе байланыс қалпына келтірілгенге дейін саясат бұрынғы параметрлермен жалғасады.

Саясатты қосалқы Басқару серверлеріне тарату нәтижелері негізгі Басқару серверіндегі саясат сипаттары терезесінде көрсетіледі.

Клиент құрылғыларына саясатты тарату нәтижелері, олар қосылған Басқару сервері саясатының сипаттар терезесінде көрсетіледі.

Саясаттар параметрлерінде құпия деректерді пайдаланбаңыз. Мысалы, домен әкімшісінің құпиясөзін көрсетпеуге тырысыңыз.

Бұл бөлімде:

Саясатты жасау

Салынған топта иеленген саясатты көрсету

Саясатты белсендіру

"Вирустық шабуыл" оқиғасы бойынша саясатты автоматты түрде белсендіру

Автономды пайдаланушылар саясатын қолдану

Саясатты өзгерту. Өзгерістерді шегіндіру

Саясаттарды салыстыру

Саясатты жою

Саясатты көшіру

Саясатты экспорттау

Саясатты импорттау

Саясаттарды түрлендіру

Сондай-ақ, қараңыз:

Бірнеше қатысушысы бар бағдарламалар туралы

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.