Cấu hình chế độ danh sách được phép cho các ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 165718

Khi cấu hình chế độ danh sách được phép, bạn nên thực hiện các việc sau:

 1. Tạo các danh mục ứng dụng chứa những ứng dụng phải luôn được phép khởi động.

  Bạn có thể chọn một trong các phương thức tạo danh mục ứng dụng sau:

  • Category with content added manually. Bạn có thể thêm thủ công vào danh mục này bằng cách sử dụng các điều kiện sau:
   • Siêu dữ liệu của tập tin. Kaspersky Security Center sẽ thêm tất cả các tập tin thực thi đi kèm với siêu dữ liệu được chỉ định vào danh mục ứng dụng.
   • Mã băm tập tin. Kaspersky Security Center sẽ thêm tất cả các tập tin thực thi có mã băm được chỉ định vào danh mục ứng dụng.

    Việc sử dụng điều kiện này sẽ loại trừ khả năng tự động cài đặt các bản cập nhật bởi các phiên bản khác nhau của tập tin sẽ có hash khác nhau.

   • Chứng chỉ tập tin. Kaspersky Security Center sẽ thêm tất cả các tập tin thực thi có chứng chỉ được chỉ định vào danh mục ứng dụng.
   • Danh mục KL. Kaspersky Security Center sẽ thêm tất cả các ứng dụng thuộc danh mục KL được quy định vào danh mục ứng dụng.
   • Thư mục ứng dụng. Kaspersky Security Center sẽ thêm tất cả các tập tin thực thi từ thư mục này vào danh mục tùy chỉnh đó.

    Việc sử dụng điều kiện thư mục Ứng dụng có thể là không an toàn bởi bất kỳ ứng dụng nào từ thư mục được quy định cũng sẽ được phép khởi động. Bạn chỉ nên áp dụng các quy tắc sử dụng danh mục ứng dụng với điều kiện thư mục Ứng dụng cho những người dùng bắt buộc phải cho phép cài đặt tự động các bản cập nhật.

  • Category that includes executable files from a specific folder. Bạn có thể quy định một thư mục mà từ đó các tập tin thực thi sẽ tự động được gán vào danh mục ứng dụng được tạo.
  • Category that includes executable files from selected devices. Bạn có thể quy định một máy tính mà từ đó các tập tin thực thi sẽ tự động được gán vào danh mục ứng dụng được tạo.

   Khi sử dụng phương thức tạo danh mục ứng dụng này, Kaspersky Security Center sẽ tiếp nhận thông tin về các ứng dụng trên máy tính từ thư mục Executable files.

 2. Chọn chế độ danh sách được phép cho thành phần Kiểm soát ứng dụng.
 3. Tạo quy tắc Kiểm soát ứng dụng sử dụng danh mục ứng dụng được tạo.

  Quy tắc Tập tin ảnh hoàn hảo và quy tắc Trình cập nhật được tin tưởng ban đầu được định nghĩa cho chế độ Danh sách được phép. Các Quy tắc kiểm soát ứng dụng này tương ứng với các danh mục KL. Danh mục KL "Tập tin ảnh hoàn hảo" bao gồm các chương trình đảm bảo hoạt động bình thường của hệ điều hành. Danh mục KL "Trình cập nhật được tin tưởng" bao gồm các trình cập nhật cho hầu hết những nhà cung cấp phần mềm uy tín. Bạn không thể xóa các quy tắc này. Cấu hình của các quy tắc này không thể được sửa đổi. Theo mặc định, quy tắc Tập tin ảnh hoàn hảo sẽ được bật, và quy tắc Trình cập nhật được tin tưởng bị tắt. Tất cả người dùng đều được phép khởi động các ứng dụng khớp với điều kiện kích hoạt của những quy tắc này.

 4. Xác định các ứng dụng mà việc tự động cài đặt bản cập nhật phải được cho phép.

  Bạn có thể cho phép tự động cài đặt các bản cập nhật bằng một trong những cách sau đây:

  • Quy định một danh sách mở rộng các ứng dụng được cho phép bằng cách cho phép khởi động tất cả các ứng dụng thuộc một danh mục KL bất kỳ.
  • Quy định một danh sách mở rộng các ứng dụng được cho phép bằng cách cho phép khởi động tất cả các ứng dụng được ký duyệt chứng chỉ.

   Để cho phép khởi động tất cả các ứng dụng được ký duyệt chứng chỉ, bạn có thể tạo một danh mục với điều kiện chứng chỉ chỉ sử dụng tham số Subject với giá trị *.

  • Đối với quy tắc kiểm soát Ứng dụng, chọn tham số Trình cập nhật được tin tưởng. Nếu hộp kiểm này được chọn, Kaspersky Endpoint Security sẽ coi các ứng dụng được bao gồm trong quy tắc này là Trình cập nhật được tin tưởng. Kaspersky Endpoint Security sẽ cho phép việc khởi động các ứng dụng đã được cài đặt hoặc cập nhật bởi các ứng dụng được bao gồm trong quy tắc này, nếu không có quy tắc chặn nào được áp đặt cho các ứng dụng đó.

   Khi các thiết lập của Kaspersky Endpoint Security được chuyển, danh sách các tập tin thực thi được tạo bởi những cập nhật tin tưởng cũng sẽ được chuyển.

  • Tạo một thư mục và đặt vào đó tập tin thực thi của các ứng dụng mà bạn muốn cho phép tự động cài đặt bản cập nhật. Sau đó tạo một danh mục ứng dụng với điều kiện "Thư mục ứng dụng" và quy định đường dẫn đến thư mục đó. Sau đó tạo một quy tắc cho phép và chọn danh mục này.

   Việc sử dụng điều kiện thư mục Ứng dụng có thể là không an toàn bởi bất kỳ ứng dụng nào từ thư mục được quy định cũng sẽ được phép khởi động. Bạn chỉ nên áp dụng các quy tắc sử dụng danh mục ứng dụng với điều kiện thư mục Ứng dụng cho những người dùng bắt buộc phải cho phép cài đặt tự động các bản cập nhật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.