Các khía cạnh đặc biệt của quyền truy cập được Bảo vệ bằng mật khẩu

14 Tháng Hai, 2024

ID 177506

Các quyền được bảo vệ bằng mật khẩu có một số khía cạnh và giới hạn mà bạn cần cân nhắc.

Cấu hình thiết lập ứng dụng

Nếu máy tính người dùng đang sử dụng một chính sách, hãy đảm bảo tất cả các thiết lập cần thiết trong chính sách đều có thể được chỉnh sửa (thuộc tính Biểu tượng ổ khóa mở. được mở).

Thoát khỏi ứng dụng

Không có cân nhắc hay giới hạn đặc biệt nào.

Tắt các thành phần bảo vệ

  • Không thể cấp quyền để tắt các thành phần bảo vệ cho nhóm Mọi người. Để cho phép những người dùng khác ngoài KLAdmin tắt các thành phần kiểm soát, hãy thêm một người dùng hoặc nhóm có quyền Tắt các thành phần bảo vệ trong thiết lập Bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Nếu máy tính người dùng đang sử dụng một chính sách, hãy đảm bảo tất cả các thiết lập cần thiết trong chính sách đều có thể được chỉnh sửa (thuộc tính Biểu tượng ổ khóa mở. được mở).
  • Để tắt các thành phần bảo vệ trong thiết lập ứng dụng, một người dùng phải có quyền truy cập Cấu hình thiết lập ứng dụng.
  • Để tắt các thành phần bảo vệ từ menu ngữ cảnh (bằng cách sử dụng mục menu Tạm dừng bảo vệ), người dùng phải có quyền Tắt các thành phần bảo vệ ngoài quyền Tắt các thành phần kiểm soát.

Tắt các thành phần kiểm soát

  • Không thể cấp quyền để tắt các thành phần kiểm soát cho nhóm Mọi người. Để cho phép những người dùng khác ngoài KLAdmin tắt các thành phần kiểm soát, hãy thêm một người dùng hoặc nhóm có quyền Tắt các thành phần kiểm soát trong thiết lập Bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Nếu máy tính người dùng đang sử dụng một chính sách, hãy đảm bảo tất cả các thiết lập cần thiết trong chính sách đều có thể được chỉnh sửa (thuộc tính Biểu tượng ổ khóa mở. được mở).
  • Để tắt các thành phần kiểm soát trong thiết lập ứng dụng, một người dùng phải có quyền truy cập Cấu hình thiết lập ứng dụng.
  • Để tắt các thành phần kiểm soát từ menu ngữ cảnh (bằng cách sử dụng mục menu Tạm dừng bảo vệ), người dùng phải có quyền Tắt các thành phần kiểm soát ngoài quyền Tắt các thành phần bảo vệ.

Tắt chính sách Kaspersky Security Center

Bạn không thể cấp cho nhóm "Mọi người" quyền tắt chính sách của Kaspersky Security Center. Để cho phép những người dùng khác ngoài KLAdmin tắt chính sách này, hãy thêm một người dùng hoặc nhóm có quyền Tắt chính sách Kaspersky Security Center trong thiết lập Bảo vệ bằng mật khẩu.

Xóa khóa

Không có cân nhắc hay giới hạn đặc biệt nào.

Gỡ bỏ / thay đổi / khôi phục ứng dụng

Nếu bạn đã cho phép gỡ bỏ, sửa đổi và khôi phục ứng dụng cho nhóm "Tất cả" thì Kaspersky Endpoint Security không yêu cầu mật khẩu khi người dùng thử thực hiện các hành động này. Do đó, bất kỳ người dùng nào, bao gồm người dùng ngoài miền, cũng có thể cài đặt, sửa đổi hoặc khôi phục ứng dụng.

Khôi phục quyền truy cập dữ liệu trên ổ đĩa được mã hóa

Bạn chỉ có thể khôi phục quyền truy cập vào dữ liệu trên các ổ đĩa được mã hóa nếu bạn đăng nhập là KLAdmin. Quyền thực hiện hành động này không thể được cấp cho bất kỳ người dùng nào khác.

Xem báo cáo

Không có cân nhắc hay giới hạn đặc biệt nào.

Khôi phục từ Sao lưu

Không có cân nhắc hay giới hạn đặc biệt nào.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.