Bắt đầu một tác vụ quét bằng tài khoản của một người dùng khác

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123506

Theo mặc định, một tác vụ quét được chạy với sự cho phép của tài khoản mà người dùng sử dụng để đăng nhập vào hệ điều hành. Tuy nhiên, bạn có thể cần chạy một tác vụ quét với một tài khoản người dùng khác. Bạn có thể quy định một người dùng có quyền phù hợp trong cấu hình của tác vụ quét và chạy tác vụ quét bằng tài khoản của người dùng này.

Để thiết lập việc bắt đầu một tác vụ quét bằng tài khoản của một người dùng khác:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Tác vụ được lập lịch, chọn mục con chứa tên của tác vụ cần thiết (Quét Toàn bộ, Quét khu vực quan trọng hoặc Quét Tùy chỉnh).

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của tác vụ quét được chọn sẽ được hiển thị.

 3. Nhấn nút Chế độ chạy.

  Việc này sẽ mở ra một cửa sổ với thuộc tính của tác vụ được chọn trên thẻ Chế độ chạy.

 4. Trên thẻ Chế độ chạy, trong mục Người dùng, chọn hộp kiểm Chạy tác vụ như.
 5. Trong trường Tên, nhập tên của tài khoản người dùng có quyền cần thiết để chạy tác vụ quét.
 6. Trong trường Mật khẩu, nhập mật khẩu của người dùng có quyền cần thiết để chạy tác vụ quét.
 7. Nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.